Støtte fra Trondheim kommune

Idrettslag i Trondheim har mulighet til å søke om tilskudd og støtte fra Trondheim kommune.

For å kunne søke om kommunalstøtte må klubben være registert i aktørbasen. Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. 

Alle idrettslag kan søke, men klubber og lag som er medlemmer av Norges idrettsforbund / idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres. Tilskuddet er ment som et økonomisk bidrag til gjennomføring av mindre idrettsarrangement. Det kan maksimalt søkes om dekning av 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til arrangementet.  

Søknadsfrist

1.desember. Gjelder for periode 1.januar - 30.juni året etter.
1.juni: Gjelder for perioden 1.juli - 31.desember

Idrettslaget søker via Tilskuddsbasen.

Utfyllende informarsjon finner du her

Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjonshemmede uansett alder. Tilskuddet er aktivitetsbasert støtte og beregnes på grunnlag av idrettslagets aktivitetstall, rapportert via den årlige idrettsregistreringen i NIF.

Tilskudd gis automatisk til alle klubber som har oppdatert sin informasjon i siste års idrettsregistreringen. Det betyr at klubbene ikke skal sende søknad om aktivitetstilskudd.

Se utfyllende og oppdatert informasjon på TK sine sider. 

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av NIF og idrettsrådet i Trondheim kan søke om tilskudd av anlegg. Dette gjelder for IL som ikke mottar eller søker om spillemidler.  Det gis tilskudd til utviding, nybygging, utviding og istandsetting av idrettslaget sitt anlegg.  Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Det betyr at alle med eget klubbnummer kan søke, men ikke unndergrupper med f.eks GR. 

Idrettslaget må selv avklare formelle krav knyttet til plan - og byggesaksbehandling mm.  Søknaden skal også inneholde tegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

Søknadsfrist er 1.juni. 

Utfyllende informasjon finner du her

 

Se Trondheim kommunen sin egen side for informasjon og fremdrift for søknad på spillemidler 2023. Trykk her.

 

Tilskuddet gis automatisk til alle klubber som har oppdatert sin informasjon i siste års idrettsregistering. Aktivitetstilskuddet gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjoshemmende uansett alder. Det er aktivitetsbasert og blir beregenet på grunnlag av aktivitetstall, rapportert via den årslige idrettsregisteringen NIF. 

Utfyllende informarsjon finner du her

Idrettslaget må være medlem av NIF og Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601 / KL 5001). Det er kun hovedlaget som kan stå som søker.  
Idrettslaget kan som om: 

  • Tilskudd til drift av anlegg med driftsansvar
  • Tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg

Søknadsfrist 1.juni 

Utfyllende informarsjon og søknadskjema finner du her

Alle idrettslag og klubber i Trondheim tilknyttet NIF som eier eller har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til utstyr for tilrettegging av aktiviteten i anlegget. 

Søknadsfrist er 1.juni, og det søkes via Tilskuddsbasen.

Utfyllende informarsjon finner du her