Støtte fra Trondheim kommune

Idrettslag i Trondheim har mulighet til å søke om en rekke tilskudd fra Trondheim kommune.

For å kunne søke om kommunal støtte må klubben være registert i aktørbasen.
Aktørbasen er en oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. 

Aktivitetstilskudd gis til idrettslag som har medlemmer under 20 år og funksjonshemmede uansett alder. Tilskuddet er aktivitetsbasert støtte og beregnes på grunnlag av idrettslagets aktivitetstall, rapportert via den årlige idrettsregistreringen i NIF.

Tilskudd gis automatisk til alle klubber som har oppdatert sin informasjon i siste års idrettsregistreringen. Det betyr at klubbene ikke skal sende søknad om aktivitetstilskudd.

Se utfyllende og oppdatert informasjon på TK sine sider. 

Alle idrettslag kan søke, men klubber og lag som er medlemmer av Norges idrettsforbund / idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres. Tilskuddet er ment som et økonomisk bidrag til gjennomføring av mindre idrettsarrangement. Det kan maksimalt søkes om dekning av 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til arrangementet.  

Søknadsfrister:

1. desember: Gjelder for periode 1.januar - 30.juni året etter.
1. juni:
Gjelder for perioden 1.juli - 31.desember

Idrettslaget søker via Tilskuddsbasen.

Utfyllende informarsjon finner du her

Idrettslag kan søke om tilskudd til bygging/rehabilitering (gjelder mindre prosjekter som ikke kan motta spillemidler).

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet beskriver hvilke anlegg det er berettiget å søke spillemidler til. 

Søknadsfrist er 1.juni. 

Utfyllende informasjon finner du her

 

Idrettslaget må være medlem av NIF og Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601 / KL 5001). Det er kun hovedlaget som kan stå som søker.  
Idrettslaget kan som om: 

  • Tilskudd til drift av anlegg med driftsansvar
  • Tilskudd til leie uten driftsansvar i private anlegg

Søknadsfrist 1.juni 

Utfyllende informarsjon og søknadskjema finner du her

Alle idrettslag og klubber i Trondheim tilknyttet NIF som eier eller har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til utstyr for tilrettegging av aktiviteten i anlegget. 

Søknadsfrist er 1.juni, og det søkes via Tilskuddsbasen.

Utfyllende informarsjon finner du her

Tilskudd til miljøvennlige kunstgressbaner er et økonomisk bidrag til å rehabilitering av eksisterende og bygging av nye kunstgressanlegg.

Alle idrettslag som rehabiliterer og bygger kunstgressbaner.

Søknadsfrist er 1. juni.

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finner dere her

Tilskudd til utlån og investering av utstyr til idrett og friluftsliv for å sikre forutsigbarhet når det gjelder driften av disse.

Alle eksisterende utlånssentraler og nye idrettslag/ foreninger/ frivillighetssentraler i Trondheim kan søke om drifts- og investeringsstøtte til slike utstyrssentraler.

Søknadsfrist er 1. juni

Utfyllende informasjon og søknadsskjema finner du her

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipend kan brukes til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15-22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.

Søknadsfrist er 1. juli.

Utfyllende informarsjon finner du her

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra kr 10 000 til kr 50 000 kroner for tiltak for rekreasjon og friluftsliv.

Det kan søkes tilskudd til tilrettelegging, vedlikehold, drift, i tråd med formålet for arealbruk i det aktuelle friområdet. Planer for tiltaket skal godkjennes av kommunen før gjennomføring.

Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke.

Søknadsfrist er 1. april

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere her

Se Trondheim kommunen sin egen side for informasjon og fremdrift / frister for søknad på spillemidler 2025. Trykk her.

 

Kulturfondets formål er å bidra til utvikling og nyskapning innen kulturområdet i Trondheim.

Grunnet lav avkastning lyses ikke kulturfondet ut med en fast søknadsfrist i 2024.

Aktører/miljøer som ønsker å avklare om deres prosjektplaner/-ideer kan være aktuelle i kulturfondsammenheng, bes ta kontakt med sin kontaktperson i Kultur- og idrettsstaben eller direkte med kulturfondsansvarlig i staben.