Idrettstilbudet i Trondheim er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i idrettslagene. Fraværet kan ofte forklares med mangel på informasjon om tilbud i nærmiljøet og eller kulturelle utfordringer, økonomi og krav til utstyr.

Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen.

Gjennom ordningen inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokale, åpne og gratis for barn og ungdom.