_63a3556_victoria.jpg

Lav betalingsevne

Økonomi kan være et hinder for å starte med idrett, samtidig kan det også være grunnen til at noen slutter. Derfor har vi opprettet en ordning hvor idrettslaget kan søke midler til å dekke personligutgifter som treningsavgift, utstyr og cuper/konkurranser.

Idrettsrådet i Trondheim oppfordrer idrettslagene til å jobbe aktivt for at utgiftsnivået ikke øker. Det bør etableres enkle og forutsigbare rutiner, samt sørge for god informasjon om hvilke muligheter som finnes for medlemmene.  Vi ønsker å presisere at midlene skal være et supplement, og idrettslaget oppfordreres i tillegg til å benytte minst 25% av lokale aktivitetsmidler (LAM). 

Før IL sender inn søknad bør det avdekkes om aktivitetsavgiften kan deles opp, uttsettelse av faktura eller lignende løsninger internt i laget. 

Alle trenere og støttespillere skal være informert om ordningen, og melde inn behov til den som skal søke til idrettsrådet.

Alle idrettslag tilknyttet Idrettsrådet i Trondheim, registrert gjennom NIF. Midlene til idrettsrådet skal først og fremst gå til barn og unge som ikke har rettigheter innen offentlig tjenester.

  • Tiltaket må være forankret i idrettslaget med styrevedtak. Styrevedtak må kunne oversendes ved forespørsel.
  • En eller flere fra idrettslaget skal stille på idrettsrådet sitt inkluderingsseminar både høst og vår.
  • Det kan søkes om støtte til kontingenter/avgifter, turneringer/arrangement og utstyr for barn og ungdom (6-19 år) og unge voksne (20-26 år) 
  • Tilskuddsmottaker må være medlem av idrettslaget ved tidspunktet for mottak av støtte, som koster min. kr 50,- i medlemsavgift per år i henhold til krav fra NIF.
  • Alle IL som mottar midler til lav betalingsevne gjøres oppmerksom på at IRT kan kreve nærmere ettersyn. Ordningen er stor grad basert på tillit, og ved misbruk må IL i første omgang tilbakebetale midler.
  • Det skal ikke søkes om en pott med penger, men til reelle behov. Midlene skal benyttes inneværende år.
  • IL skal levere et prosjektregnskap.
  • Personen som sender inn søknaden blir idrettsrådets kontaktperson og har ansvar for at idrettslaget følger kriteriene og retningslinjene.

 

Kontigenter og avgifter per kalenderår                    inntil 2500 kr
Herunder treningsavgift/aktivitetsavgift                                     


Utstyrsstøtte per kalenderår                                     inntil 1500 kr
Dette omfatter først og fremst treningstøy, drakter, og sko o.l                     


Turninering/arrangementer per kalenderår              inntil 1500 kr
Ordningen omfatter aktiviteter som forutsetter reiser - og oppholdsutgifter    

Innenfor disse satsene kan det søkes flere ganger pr barn/ungdom pr kalenderår, så lenge totalsummen pr barn/ungdom pr kalenderår er innenfor fastsatt total sats. 

Søknadsfrister 2024
- Frist første halvår  16. februar
- Frist andre halvår  11. oktober

Søknad sendes til ir.trondheim@idrettsforbundet.no
Send gjerne inn styrevedtaket samtidig.