Klubbambassadør

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at aktivitetene kan være åpne for alle, og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet.

En klubbambassadør representerer klubben utad, og har som overordnet oppgave å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget. Klubbambassadøren skal være synlig i miljøet, og opprette kontakt med familier som har behov for ekstra oppfølging.

Det kan kreve ekstra ressurser å jobbe med inkludering i idrettslaget. Noen kan trenge litt ekstra tilrettelegging, omsorg og veiledning. En klubbambassadør kan være med på styrke/lette dette arbeidet.  

Eksempler på tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging mot barn/familier som har kulturelle, sosiale eller språklige utfordringer. Disse utfordringene kan gjøre det vanskligere å finne en plass på laget. En klubbambassadør kan derfor være til stor hjelp både for barnet, familien og idrettslaget. 

En klubbambassadør godtgjøres for å kompensere for gapet mellom ordinær frivillighet og særskilt tilrettelegging.

Idrettslagene må selv rekruttere sine klubbambassør(er). Det er ønskelig at det rekrutteres personer med tilknytning til idrettsmiljøet. Dette kan være allerede tilgjengelige ressurser, ungdom i egne rekker, foreldre/foresatte med et ekstra stort engasjement, ressurser fra idrettslinjer/- skoler eller lignende.

 

  • Tilskuddet er ment som en påskjønnelse/godtgjørelse for klubbambassadørens aktivitet gjennom hele året. Tilskuddet er på 10 000 kr pr, år, pr klubbambassadør. Midlene skal gå uavkortet til klubbambassadøren, og idrettslaget kan ikke omdisponere midlene.

  • Idrettslaget skal fylle ut et elektronisk rapporteringsskjema på slutten av året. 

  • Kontrakt mellom idrettslaget og klubbambassadøren skal opprettes. Kontrakten bør inneholde følgende punkter. Mal kan lastes ned her.
  • Klubbambassadøren skal stille på idrettsrådet sitt inkluderingsseminar vår og høst.

Søknadsfrist 2024 - 16. februar

Søknad sendes til ir.trondheim@idrettsforbundet.no
(Ta kontakt dersom det oppstår ytterligere behov senere i året)