Nyheter

Nordre Follo idrettsråd er et fellesorgan for idrettslagene i kommunen. Idrettsrådet er et frivillig organ og et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund. Formålet med idrettsrådet er å arbeide for best mulig forhold for idretten. Det innebærer blant annet samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet spiller en proaktiv og viktig rolle i utformingen av idrettspolitikken i Nordre Follo kommune – både i forhold til aktivitet og anlegg.  I tillegg fordeler idrettsrådet lokale aktivitetsmidler (LAM).

Nordre Follo idrettsråd har søkt Viken idrettskrets om å etablere Nordre Follo idretts- og aktivitetsråd. Dette vil i så fall innebære ekstra finansiering i to år fra Viken idrettskrets /Sparebankforeningen DNB og Nordre Follo kommune. Omleggingen gjør at idretts- og aktivtetsrådet vil ivareta et bredere ansvar for å styrke samarbeidet med andre frivillige organisasjoner i kommunen (jfr kriteriene). Daglig leder vil ha en sentral rolle i å etablere dette samarbeidet.

 

Viktigste arbeidsoppgaver for Daglig leder:

 • Nær kontakt med idrettslagene i Nordre Follo for å understøtte deres aktiviteter og for å fange opp behov for assistanse fra idrettsrådet
 • Gjennom endringen til idretts- og aktivitetsråd vil stillingen utvikle samarbeid med øvrig frivillighet
 • Kontakt og samarbeid med kommuneadministrasjonen for å promotere idrettsrådets aktiviteter og fremme samarbeidet mellom kommune og idrett
 • Være engasjert i kommunens planer og bygge relasjoner med innen idrett og politikk
 • Delta i nettverket for daglige ledere i idrettsrådene og delta på faste møter og samlinger
 • Kontakt og samarbeid med Viken Idrettskrets
 • Løpende administrative oppgaver for Nordre Follo idrettsråd, herunder:
  • Sørge for informasjon ut til idrettslag, kommune og andre, inkludert oppdatering av nettsider og sosiale medier.
  • Være tilgjengelig for behov som meldes fra idrettslagene
  • Organisere, forberede og innkalle til møter i styret og mellom idrettsrådet og andre (f. eks. idrettslag og kommunenandre frivillige organisasjoner)
  • Legge til rette for god digital samhandling i styret
  • Skrive referater fra møter
  • Oppfølging av styrets vedtak
  • Vurdere post og henvendelser til idrettsrådet med tanke på oppfølging

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Engasjement for å bidra til utvikling av idretten og øvrig frivillighet i Nordre Follo
 • 3-årig høyere utdanning i relevant fag og/eller relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, f. eks. idrettslag eller i organisasjonsledd i Norges idrettsforbund.
 • God innsikt i idrettens organisering
 • Innsikt i kommunale forvaltningsprosesser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Relevante kunnskaper om Teams og MS Office
 • Erfaring med å drifte nettsider og sosiale medier

 

Arbeidstid og lønn

Stillingen er en i utgangspunktet 50%, men vil for 2023 og 2024 være 100 % i forbindelsen med etableringen av Nordre Follo idretts- og aktivitetsråd. Det arbeides med å skaffe varig finansiering for utvidelsen til 100% stilling.

Det vil være fleksibilitet i arbeidstid, men det er behov for å arbeide både på dagtid og kveldstid. Arbeidet blir tilrettelagt for at avspasering kan gjøres i forbindelse med skoleferiene. Lønn etter avtale.

Vi ønsker å finne den rette personen så raskt som mulig, så send en søknad med CV senest 20. desember om du tror dette er noe for deg. Søknaden sendes leder@nordrefolloir.no

Ved spørsmål kan du ringe styreleder Nina K. Vøllestad på telefon 91550625.