Anlegg

Anleggsutvikling i Nordre Follo kommune

Nordre Follo idrettsråd har laget en strategisk anleggsplan som ble behandlet i årsmøtet 21. april 2021. Planen dannet grunnlaget for sentrale deler av det vedtatte arbeidsprogrammet for 2021-2022. 

Byggingen av Turnhallen i Ski ble igangsatt i november 2019

Kommunen bygger ny basishall for turn vest for Skihallen i Ski idrettspark.

Oppstart ble markert av ordfører Hanne Opdan på byggeplassen 8. oktober 2019. Den 14. oktober ble det gitt igangsettingstillatelse for grunnarbeider og bunnledninger.

Det bygges en ny basishall for turn vest for Skihallen i Ski idrettspark.
Tiltaket består av to etasjer, og skal inneholde basishall (25 x 45 m), tribuner, galleri, aktivitetssal, lagre, garderober, foajé, kioskfasiliteter, klubblokale og kontorer. Bygget fremstår som et stort og homogent volum, og vil ligge delvis under terreng. Samlet areal (BTA) er ca. 2500 m², fotavtrykket ca. 2000 m².

Turnhallen skal stå ferdig før jul i 2020.

Skisse av svømmehallen

Kommunen skal bygge ny svømmehall på Langhus. Arbeidet med utviklingen av svømmehallen er godt i gang.

Kommunestyret i Ski vedtok 15. mai 2017 å bygge ny svømmehall på Langhus.

Nøkkeltallskalkyler utarbeidet i samarbeid med entreprenør viser at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet med det vedtatte innhold innenfor den bevilgede rammen på 450 millioner kroner. Hva anlegget skal inneholde og med hvilke dimensjoner, gjenstår å se.

Den videre fremdriften er avhengig av at det fattes nødvendige politiske vedtak i Nordre Follo kommune.

Prosjektleder: Øyvind Holene

Den planlagte idrettshallen og ungdomsskolen på Sofiemyr

Det skal bygges ny ungdomsskole med idrettshaller i idrettsparken på Sofiemyr. Ungdomsskolen med idrettshaller vil få fire spilleflater og inkludere blant annet styrkerom, klatrevegg og bryterfasiliteter. Skolen vil bli en 7-parallell skole, med plass til 630 elever.  Elever som sogner til Fløysbonn og Hellerasten ungdomsskoler skal gå ved skolen, som skal hete FRAM ungdomsskole.

Designkonseptet "Terrasse" er vedtatt for prosjektet, hvor bygningskroppen til skolen og idrettshallen ligger delvis oppå hverandre i skrenten i Sofiemyr idrettspark. Dagens idrettshall/svømmehall og Sofiemyr barneskole skal rives. Det skal bygges ny Sofiemyr barneskole på tomta hvor Fløysbonn skole ligger i dag. Kvalitet, god utnyttelse av bygg- og uteområder og miljø er viktige mål for prosjektet.

Skanska Norge AS er valgt som samspillspartner for å utvikle og bygge den nye ungdomsskolen med idrettshaller i Sofiemyr idrettspark. Kontrakt ble skrevet 14. mai 2019. Vi jobber etter en samspillmodell, som vil si at entreprenør kommer inn tidlig i prosjektet for at man sammen kan finne de beste løsningene, før det inngås kontrakt med totalentreprise.

I Formannskapet 3. april 2019, ble det gjort flere vedtak knyttet til prosjektet. Det skal blant annet utredes muligheter for å øke dobbelthallens høyde fra 7 til 9 meter. Prosjektet skal videreføres uten basishall, men det skal ses på mulighetene for faste turnhall-elementer, slik som for eksempel hoppegrop, uten at det går på bekostning av hele hallflater. Tre skal være dominerende uttrykk på skolen og idrettshallene.

  1. Det etableres egen energisentral for ungdomsskole med idrettshaller og barneskolen.
  2.  BREEAM-NOR med nivå (Very good) legges til grunn som kvalifiseringsnivå for prosjektet. Ungdomsskolen sertifiseres etter denne standard. Rådmannen vurderer muligheten for å heve bygget til BREEAM-NOR «Excellent» eller «Outstanding»
  3.  Tre skal være det dominerende utrykket i fasadene på skolen og idrettshallene.
  4.  Det utredes mulighet for økning av takhøyde fra 7m til 9m for dobbelthallen.
  5.  Arbeidet i prosjektet videreføres uten basishall. Det utredes mulighet for å legge inn enkelte faste turnelementer, uten at dette går på bekostning av hele hallflater (eksempelvis grop)
  6. Energisentralen skal være mest mulig klimavennlig
  7.  Rådmannen vurderer solenergi som energisupplement 

 

Det kan bli stor forandring på søndre delen av Sofiemyr Idrettspark, dersom prosjektet med tennishallen og tribunene mot kunstgressbanen blir realisert.

Det er tidliger meldt om at prosjektet, som er et samarbeid mellom Kolbotn Tennisklubb og Kolbotn Idrettslag, kunne stå ferdig senhøsten 2020.

Skissene viser at det aktuelle bygget vil bestå av tennisbaner, garderober, kiosk og tribuner. Planene tilser at bygget blir på snaut 3500 kvadratmeter. 

Kolbotn Idrettslag skal eie rundt 1000 kvadratmeter i det nye anlegget.

Videre planer
Det er også lansert en mulighet for å flytte klubbhuset til samme område, men det er et økonomisk spørsmål. I den alle grad planene realiseres, er det kanskje naturlig å tenke seg et nytt hovedanlegg som erstatter dagens Sofiemyr Stadion. Da vil Kolbotn Idrettslag kunne imøtekomme nåtidens krav til et fotballanlegg, der gode fasiliteter er en forutsetning for å henge med og sikre framtidig rekruttering. Dette er like viktig for bredde som for elite.