Innspill fra idrettsrådet til kommunens forslag til energisparing i idretten

Til medlemmer i politiske utvalg som behandler sak om tiltak for energisparing i Nordre Follo kommune.

Vi viser til den fremlagte saken om tiltak for energisparing som er lagt frem til behandling. Idrettsrådet har forståelse for kommunens behov for å begrense energikostnadene, men  vi ser med bekymring på flere av tiltakene som er lagt frem. For mange idrettsutøvere, både yngre og eldre, vil enkelte av tiltakene være like innskrenkende som pandemitiltakene. Vi er derfor glade for å lese i media at to av utvalgslederne, Camilla Hille og Elin Skifjell, har komment med tydelige uttalelser som støtter våre synspunkter. Vi utdyper disse nedenfor.

1.Hvem bør gjøre vedtak om (de mest inngripende) tiltakene?

Kommunedirektøren har lagt frem en 4-trinns prosess, med økende alvorlighet i hvor inngripende tiltakene er. Vi stiller oss uforstående til at de mest inngripende tiltakene skal bestemmes av kommunedirektøren alene, og ikke av formannskapet/kommunestyret. Trinn 4 inneholder mange tiltak, fra stenging av ulike idrettsanlegg til reduksjon av temperatur i formålsbygg. En beslutning på dette trinnet kan derfor innebære å vurdere om kommunens ansatte må sendes på hjemmekontor pga senket temperatur eller om idrettsanlegg til bruk for skole og idrett må stenges helt. Vi mener en slik beslutning må gjøres av formannskapet eller kommunestyret, ikke kommunedirektøren alene.

2. Hvor store innsparinger kan tiltakene ha?

Idrettsrådet har siden saken kom opp, bedt om å få vite hva effekten i form av energisparing er ved de ulike tiltakene. Vi ser at dette fortsatt ikke er besvart i saksfremlegget. Det synes vi er merkelig, siden det vel er målinger også av energibruk på ulike installasjoner. Vi har derfor gjort noen undersøkelser av dette selv.

Ski IL Alliansen reduserte temperaturen til 16 grader i Alliansehallen tidligere i høst. Dette har resultert i at energiforbruket er ca 38 % lavere enn gjennomsnittet for de to foregående årene (se underlag i vedlegget). Brukerne av hallen har vist stor forståelse for dette tiltaket, så erfaringene er gode. Vi mener ytterligere reduksjon i temperaturen fra 17 til 16 grader i flerbrukshaller er et tiltak kommunen vurdere før andre og mer inngripende  tiltak iverksettes.

Vi har innhentet data om energiforbruk på kunstgressbanen i Ski. En beregning av  gjennomsnittlig forbruk for desember-februar for de tre foregående årene, gir et månedlig energiforbruk på ca 96.000 kwh (se vedlegg). Dersom prisen er 4 kr/kwh vil en nedstenging gi en innsparing på  ca 385.000 kr pr mnd.  Men samtidig vil idrettslagene måtte leie andre arenaer og påføres dermed en ekstra kostnad. Å ikke ha undervarme på, vil også kunne føre til merkostnader i vedlikehold og brøyting (se vedlegg)

3. Hvilke konsekvenser kan tiltakene få for idretten?

På svært kort varsel, stilte idretten opp i møte med kommunen vedr tiltak for energisparing. Dette resulterte i et sett av forslag som idretten kan støtte. Noen av forslagene er tatt inn i trinn 2 og 3, f eks stenging av badstuer, redusere bruk av dusj, redusert temperatur i bassengene, og å slå av lys i lysløypene. Vi vil imidlertid understreke at en full stenging av dusjer i idrettsanleggene, vil ha svært uheldige konsekvenser. Hallene brukes til arrangementer med tilreisende utøvere som må tilbys dusjmulighet. Vi antar at også skolene bør ha dusj tilgjengelig.

Basert på de gode erfaringene  fra Alliansehallen, har vi i tillegg foreslått at man i noen av innendørshallene kan redusere temperaturen til 16 grader, mens kommunedirektøren foreslår 17 grader.  Vi mener erfaringene tilsier at dette er et godt tiltak, som bør kunne iverksettes uten for store konsekvenser for skole og idrett. Det er enkelte idretter (som turn og RG) som har behov for noe høyere temperatur. Det bør derfor gjøres noen separate vurderinger ifht temperaturen i turnhallen og evt i en hall til for ikke å utestenge disse idrettene helt.

En full stenging av en eller flere idrettshaller eller kunstgressbaner, vil ha store konsekvenser. For det første vil en rekke idretter, og i særlig grad barn og unge, bli utestengt fra sin idrett og aktivitet. Idrettslagene har lagt mye arbeid i å opprettholde aktivitet gjennom pandemien så godt som mulig, og gjenopprette tilbudene etterpå.  En ny nedstenging nå, vil bli utfordrende i forhold til å klare denne dugnaden en gang til. Vi vet også av erfaring at nedstenging rammer sosialt ulikt og får både sosiale og helsemessige konsekvenser. En nedstenging vil ramme alle våre pågående bestrebelser ifht inkludering og mangfold. Idrettslagene bruker ordet "krise" om en mulig nedstenging i sin tilbakemelding til oss.

En full nedstenging vil også få betydelige økonomiske konsekvenser for idrettslagene. Hallene er svært mye brukt til seriekamper og andre arrangementer. Det blir store bøter om terminfestede arrangementer blir avlyst. Arrangementene er dessuten viktige inntektskilder for idrettslagene.  Vi har vedlagt en oversikt over kostnader og reduserte inntekter som vi så langt har klart å få frem underlag på. De økonomiske konsekvensene kan bli svært høye.

Et moment som også løftes frem fra idrettslagene, er at en nedstenging vil måtte medføre permittering av trenere. De aller fleste er ungdommer i idrettslagene. 

Vi forstår at undervarme på kunstgressbaner kan være et potensielt innsparingstiltak. Men samtidig savner vi en gjennomgang av mulige utilsiktede konsekvenser, også i form av senere kostnader. I vedlegget har vi derfor meldt inn hva idrettslagene ser av utfordringer ved at banene ikke får undervarme i vinter.

Oppsummert mener vi forslagene ikke i tilstrekkelig grad tar opp potensielle negative konsekvenser av tiltakene. 

4. Hvilke energitiltak er bærekraftige for idretten?

  • Slå av lysene i lysløypene, med  unntak av Greverud golfbane
  • Redusere bruk av dusjer
  • Stenge badstuer
  • Senke temperaturen i svømmebasseng
  • Senke temperaturen i flerbrukshallene til 16 grader. Turnhallen og evt en flerbrukshall skjermes for dette tiltaket
  • Få på plass gode låsesystemer og rutiner som sikrer at alle dører holdes lukket, og ikke blokkeres i åpen stilling
  • Sikre gode systemer og rutiner for slukking av lysanlegg på utearenaene

Vi håper vårt innspill kan bidra i de vanskelige avveiningene som må gjøres, og at idretten så langt som mulig blir skjermet.