Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Her finner du gjeldende kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler i Kristiansand.

Kriteriene ble innført etter allmøte med klubbene og har vært praktisert siden 2005. De samme kriteriene ble videreført inn i Nye Kristiansand etter kommunesammenslåing i 2020. 

I følge Norges idrettsforbund skal kriteriene for tildeling av lokale aktivitetsmidler vedtas på idrettsrådets årsmøte.

Styrets oppfatning er at midlene har blitt fordelt på en god måte som tar hensyn til kriterier og anbefalinger gitt av kulturdepartementet og Norges idrettsforbund. Kriteriene ble derfor fremmet og godkjent på årsmøte i Kristiansand Idrettsråd den 28. april 2021. 

 

Lokale aktivitetsmidler for Kristiansand idrettsråd skal fordeles etter følgende kriterier:

1. Hodestøtte. Vi baserer oss på tall fra idrettsregistreringen. Minimum 40% av totaltildelingen. 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til 13-19 år. På grunn av stor økning i totalt tildelingsbeløp har hodestøtten ligget på ca 70% de siste årene.

2. Allidrett/idrettsskole godkjent av NIF. Inntil 20% av totaltildelingen. Klubbene kan søke NIF om godkjenning og får oppstartstøtte derifra. Idrettsrådet kan deretter gi årlig driftsstøtte fra LAM midlene.

3. Spesielle tiltak. Inntil 40% av totaltildelingen. Har klubben gjennomført spesielle tiltak for grupper med spesielle behov, f.eks funksjonshemmede, innvandrere, lavterskeltilbud. Også idrettsfritidsordninger(ISF) kan søke tilskudd. Man tenker her spesielt på tiltak som ligger utenfor klubbens «ordinære» virksomhet, og tiltak som tar et utvidet samfunnsansvar honoreres.

4. Tilskudd til utdanning/utvikling av kompetanse. Inntil 10% av totaltildelingen. Kompetansegivende utdanning(Trener 1/dommer osv) vektes ut i fra omfang og nivå.

5. Oppstart nye idretter, revitalisering av eksisterende idretter/aktiviteter Inntil 5% av totaltildelingen. Både nye idretter og nye grener som blir registrert i klubben kan honoreres med inntil kr 30 000.

6. Idrettsrådets frie disposisjon(til klubbene). Inntil 5% av totaltildelingen. Dette er beregnet på nyttige tiltak som ikke faller inn under de ordinære kriteriene. Styret gis fullmakt til å vurdere dette.

7. Minstebeløp for tildeling settes til kr 1.000. Dette er også beløpet NIF anbefaler som minstebeløp.

8. Klubber som ikke har utført medlemsregistreringen til NIF innen fristen, får kun minimumsbeløpet på kr 1.000 dersom de i fjor hadde aktivitet for aldersgruppen 6-19 år.

9. Idrettsrådet innhenter opplysninger om lagenes aktiviteter i form enkelt opplysningsskjema.

 

Disse kriterier er vedtatt på årsmøte i Kristiansand Idrettsråd den 28. april 2021.