Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stiftelsen Sportikus

 

Stiftelsen Sportikus er en stiftelse, som har til formål å skape og forvalte verdier for idrettslagene i Kristiansand kommune som er medlemmer i Idrettsrådet (IR), samt å fremme tiltak til beste for idrettslagene. Herunder initiere og drive økonomiske aktiviteter, eie og forvalte aksjer og andeler i selskaper, forvalte verdier som stiftelsen skaper og får til disposisjon av Styret i IR eller andre, samt fremme tiltak til beste for idrettslagene.


  VEDTEKTER FOR STIFTELSEN SPORTIKUS
  (først publisert 27.02.2018 )

  (tidligere Stiftelsen Kristiansandsidrett)

   

  1. Stiftelsens navn er SP0RTIKUS og er en direkte fortsettelse av Stiftelsen Kristiansandsidrett, opprettet etter årsmøtevedtak i Idrettsrådet 2.12.86.

  Stiftelsens forretningskontor er Kristiansand kommune.

  2. Stiftelsens formål er å skape og forvalte verdier for idrettslagene i Kristiansand kommune som er medlemmer i Idrettsrådet (IR), samt å fremme tiltak til beste for idrettslagene

  Herunder skal stiftelsen

  - initiere og drive økonomiske aktiviteter

  - eie og forvalte aksjer og andeler i selskaper,

  forvalte verdier som stiftelsen skaper og får til disposisjon av Styret i IR eller andre, samt fremme tiltak til beste for idrettslagene.

  foreta tildelinger til idrettslag og utøvere.

   

  3. Stiftelsens grunnkapital er kr. 250.000 som tidligere er innbetalt i forbindelse med etableringen av Stiftelsen Kristiansandsidrett.

  4. Stiftelsen ledes av et styre på 3 til 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer.

  Styret velger selv sin leder for ett år av gangen.

  Styret i fellesskap forplikter stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer rett til å representere stiftelsen utad, enten alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

  5. Styret har ansvar for  - og skal føre tilsynet med stiftelsens drift samt ivareta de plikter som er pålagt det i.h.t. lovgivning. Herunder skal styret påse at regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

  Styret har også ansvaret for å ansette nødvendige medarbeidere og utarbeide instruks for dem samt utarbeide forslag til årsbudsjett. Styret skal oversende kopi av forslag til årsbudsjett til orientering for styret  for IR.

  6. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av styret i idrettsrådet , for inntil 2 år av gangen slik at inntil halvdelen trer ut hvert annet år.

  Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

  Daglig leder i idrettsrådet møter i Stiftelsens styre.

  7. Styret treffer sine vedtak i møter, dog slik at kurante saker kan avgjøres etter telefonkonferanse eller ved sirkulasjon av dokumenter.  Ved saker som avgjøres etter telefonkonferanse eller ved sirkulasjon av dokumenter skal minst 3 styremedlemmer eller varamedlemmer uttale seg om saken.  For øvrig er styret vedtaksfør når mer enn halvdelen av medlemmene er tilstede.

  Vedtak treffes med alminnelig flertall av de medlemmer/varamedlemmer som er tilstede. Ved stemmelikhet er vedtatt det som lederen har stemt for.

  Styret skal føre protokoll over de vedtak som treffes. Dissenterende styremedlem har rett til å få sin dissens protokollert.

  Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig og ellers når det forlanges av to av styrets medlemmer.

  Styret kan innkalle andre til sine møter etter behov.

  8. Stiftelsen har regnskapsplikt etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og anerkjente normer for god regnskapskikk.  Stiftelsens styre oversender til orientering innen 3 mnd. etter årsavslutning sitt årsregnskap med årsmelding og revisorberetning til styret i IR.

  9. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor.

  10. Årsmøtet i IR kan med 2/3 flertall vedta å oppløse stiftelsen og søke Stiftelsestilsynet om godkjennelse

  Før slikt vedtak treffes skal stiftelsens styre og styret i IR ha uttalt seg om oppløsning.

  Ved event. oppløsning skal det stiftelsen eier hvis mulig etter stiftelseslovens regler, tilfalle Idrettsrådet i Kristiansand og benyttes til formål som angitt ovenfor i § 2 eller beslektet formål.

  11. Forslag om endring av disse vedtekter kan vedtas av styret med 2/3 flertall. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i stiftelsesloven om omdanning..  

  Norway Summer Games er et prosjekt som ble gjennomført av Stiftelsen Sportikus i perioden 2016-2019, med gjennomføring i uke 32 i årene 2017, 2018og 2019. 


  Styret i Stiftelsen Sportikus valgte i 2020 å avlyse arrangementet, da det var dårlig tilslag på tilskudd til arrangementet og antallet idretter som ønsket å arrangere kom under et kritisk antall. 

  Det vurderes fortløpende om det er grunnlag for å gjenoppta arrangementet, men dette avhenger av, at tilstrekkelig mange klubber i Kristiansand ønsker å gjennomføre arrangementet. 

   

  Link til offisiell arrangementsside på nett: www.norwaysummergames.com

  Link til offisiel Facebookside for arrangementet: www.facebook.com/norwaysummergames