Lov for Idrettsrådet i Kristiansand

Generelt om lovnorm for idrettsråd

Ufravikelig lovnorm

Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettssrådet må ha i egen lov. NIFs lov og lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettsrådet.

Lovendringer

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettsrådets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettsrådet legge til det idrettsrådet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov.

Motstrid mellom idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm

Tilleggene/endringene i idrettsrådets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettsrådets lov være tilsvarende ugyldig.

 

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no