Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lover for Idrettsrådet i Kristiansand

 
Lover for Idrettsrådet i Kristiansand
( 21.02.2002 )

 

                                                                                                         

Generelt om lovnorm for idrettsråd

Ufravikelig lovnorm

Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettssrådet må ha i egen lov. NIFs lov og lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettsrådet.

Lovendringer

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettsrådets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Ved endring av loven kan idrettsrådet legge til det idrettsrådet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov.

Motstrid mellom idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm

Tilleggene/endringene i idrettsrådets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov, bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en bestemmelse i idrettsrådets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i idrettsrådets lov være tilsvarende ugyldig.

 

NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

 

 

Lovnorm for idrettsråd

 

(Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

 

Lov for Kristiansand idrettsråd, stiftet 12/11 -1982 med senere endringer, senest av 27. mars 2012, godkjent av Vest-Agder idrettskrets den 12. april 2012.

 

I.                   INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1 Formål

(1) Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.. Idrettslag i Kristiansand kommune med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av idrettsrådet.[1]

(2) Bedriftsidrettens tilknytning til idrettsrådet blir fastsatt på idrettsrådets årsmøte, jf. § 13, 1 ledd, bokstav c).

(3) Idrettsrådet skal følge NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

 

§ 3 Oppgaver[2]

(1) Idrettsrådet skal:

a)      Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.

b)      Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.

c)      Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.

d)     Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 

(2) Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

 

(3) Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

 

§ 4 Kontingent

(1) Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i idrettsrådet for det påfølgende kalenderår.

(2) Skyldig kontingent medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på årsmøtet i idrettsrådet.

 

 

II.                TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

 

§ 5 Kjønnsfordeling

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettsrådet skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[3] 

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

(2) En arbeidstaker i et idrettsråd har ikke stemmerett på idrettsrådets årsmøte.

 

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsrådet: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, revisor.

 

(4) Revisor har talerett på idrettsrådets årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på idrettsrådets årsmøte.

 

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under idrettsrådets årsmøte. Kun representasjonsberettiget idrettslag/bedriftsidrettslag kan fremme forslag til behandling på årsmøtet i idrettsrådet.[4]

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

 (1) En arbeidstaker i idrettsrådet er ikke valgbar til verv i idrettsrådet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettsrådet plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

 

(2) En arbeidstaker i idrettsrådet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettsrådet.

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettsrådet gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettsrådets styre.

 

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt[5] kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

 

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[6]

 

§ 8 Inhabilitet

(1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsrådet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

a) når vedkommende selv er part i saken

b)         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)        når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettsrådet.

 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

 

 

 

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsrådet vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[7] eller ved fjernmøte[8]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

            

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

 

III.             ØKONOMI

 

 

§ 11 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1) Idrettsrådet er regnskaps- og revisjonspliktig.

 

(2) Idrettsråd med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettsråd skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av  NIFs lov § 2-12.

 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettsrådet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(6) Idrettsrådet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.. Idrettsrådet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra idrettsrådet og beslutning fra Idrettsstyret.

 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsrådets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

 

IV.             TING, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 12 Årsmøtet

(1) Idrettsrådets øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i mars måned.[9]

(2)Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, til de idrettslag som har representasjonsrett, samt til idrettskretsen til orientering. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles

(4) Årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 13 Representasjon på årsmøtet

(1) På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

a)                  Idrettsrådets styre.

b)                 Lag med 1-100 medlemmer 2 representanter

Lag med 101-500 medlemmer 3 representanter

Lag med 501-1000 medlemmer 4 representanter

Lag med over 1000 medlemmer 5 representanter

c)                  Representanter for bedriftsidretten etter følgende skala:

Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen 2 representanter, deretter en representant for hvert påbegynt 5. lag, maksimum 12 representanter.

 

(2) Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

 

(3) Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/ oppnevnt(e) representant(er).

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

1)      Godkjenne de fremmøtte representantene.

2)      Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3)      Velge dirigent(er), referent(er)[10], samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4)      Behandle årsmeldingen.

5)      Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.

6)      Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

7)      Behandle forslag og saker.

8)      Vedta budsjett.

9)      Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.

10)  Foreta følgende valg[11]:

a)      Leder og nestleder

b)      3 styremedlemmer[12] og 2 varamedlemmer, som velges som 1. og 2. varamedlem, samt 1 styremedlem med varamedlem som velges av bedriftsidrettslagene etter § 13 c.

c)      Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.[13]

d)     Representanter til idrettskretstinget eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

e)      Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Bedriftsidrettslagene i kommunen velger et styremedlem, med varamedlem som tiltrer styret i idrettsrådet[14].

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 7.

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet innkalles av idrettsrådets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)                  Vedtak av styret i idrettsrådet.

b)                 Vedtak på årsmøtet i idrettsrådet.

c)                  Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.

d)                 Skriftlig krav fra 2/3 av de representasjonsberettigete lagene.

 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Et ekstraordinært årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

§ 18 Møter/fellesmøter

Idrettsrådet avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

 

§ 19 Idrettsrådets styre

(1) Idrettsrådet ledes og forpliktes av styret som er idrettsrådets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i idrettsrådet består av leder, nestleder og 4 medlemmer, og 1., 2. og 3. varamedlem.

(2) Styret skal[15]:

a)                  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

b)                 Forestå idrettsrådets administrasjon, og representere dette utad.

c)                  Idrettsrådets styre kan ansette daglig leder.

d)                 Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

e)                  Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.

f)                  Gi uttalelse til idrettskretsen ved opptak av nye idrettslag i NIF.

g)                 Påse at idrettsrådets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøteteller av overordnet organisasjonsledd, og  sørge for at idrettsrådet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

 

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 20 Komiteer

Idrettsrådet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettsrådet, etter innstilling fra styret og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker gjelder NIFs lov § 11-1 og §§ 11-3 flg.

 

§ 22 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsrådet etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsrådet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4) Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av idrettsrådet selv.

 

§ 23 Oppløsning

Idrettsrådet kan bare oppløses av idrettskretsen. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettsrådet tilfaller idrettsrådets eiendeler overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen.

 

 

 

[1] Idrettslaget kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.  Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.

[2] Listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.

[3] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.

[4] Lag fotnote: før årsmøte, orgleddet, under årsmøtet, delegaten foreslår

[5] Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.

[6] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7

[7] For eksempel møte per e-post.

[8] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[9] Idrettsrådet må avholde årsmøte for behandling av foregående års regnskap innen utløpet av juni det påfølgende år.

[10] Referenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).

[11] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

[12] Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styre medlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

[13] Idrettsråd med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 9 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.»  Punkt 9 forskyves til nytt punkt 10 og punkt 10 bokstav c) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

[14] Bedriftsidretten lager egne rutiner for valg av styremedlem og varamedlem og melder dette til idrettsrådets styre/årsmøte.

[15] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret.