Helsedirektoratet utlyser midler til aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder. Se mer om ordningen nedenfor.
Helsedirektoratet utlyser midler til aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder. Se mer om ordningen nedenfor.

Aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder

NY TILSKUDDSORDNING: Helsedirektoratet utlyser midler til aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder. Se mer om ordningen nedenfor.

Sakset fra helsedirektoratet.no:

Aktivitetstilbud for barn og ungdom i tettbebygde og levekårsutsatte områder

 

Løpende søknadsfrist

 
Link til søknad og rapportering finner du på helsedirektoratet.no

Slik blir prosessen

  • Behandlingsrunde 1: 25. oktober 2021
  • Behandlingsrunde 2: 10. november 2021
  • Behandlingsrunde 3: 25. november 2021
  • Rapporteringsfrist for 2021-tilskuddet : 01. april 2022

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert rollen Helse-, sosial- og velferdstjenester i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Regelverk

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere til aktiviteter for barn og ungdom i deres nærmiljø som raskt kan komme i gang og som kan være kortvarige. Aktivitetene kan gjennomføres både utendørs og innendørs i løpet av høsten eller vinteren 2021. 


Målgruppen er barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte områder. Med tettbebodde og levekårsutsatte områder menes her: Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Fredrikstad, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker.
 

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Tillegg og presiseringer:
Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg. 
Det stilles krav om at søker på søknadstidspunktet er registrert i Frivillighetsregisteret.

Dette må være med i søknaden

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser (der dette er relevant)
  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal være kortfattet og gi en poengtert beskrivelse av aktivitet/tiltak og gjennomføringsplan med milepæler. Antall deltakere som forventes å delta i aktivitetstilbudet må fremkomme.  


Søknaden må gjenspeile formålet for ordningen og beskrive behovet for tjenesten, Søknaden må beskrive hva søkeren ønsker å oppnå med tilskuddet og inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene.


 

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse .

Det gis tilskudd til:
Ordningen skal stimulere til aktivitetstilbud i målgruppens nærmiljø som raskt kan iverksettes og som kan være av kortvarig og midlertidig karakter. Selve aktiviteten kan f.eks. være kultur- og fritidsaktiviteter. Aktiviteten skal være lavterskeltilbud hvor det ikke skal bli stilt krav til medlemskap, kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal være gratis for deltakerne.
Aktivitetstilbudet kan være nytt, eller en utvidelse/styrking av et eksisterende aktivitetstilbud. Aktiviteten skal komme raskt i gang (høst/vinter 2021).

Det gis ikke tilskudd til:
Tilskuddet skal ikke brukes til kartlegging eller rekruttering til organisasjonen, men anvendes til konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode. 
Det gis ikke tilskudd til investeringer eller innkjøp av utstyr, utover forbruksmateriell. 

Tillegg og presiseringer: 
Aktivitetstilbudet skal rette seg mot barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte områder, og det er ønskelig med en tydelig strategi som retter seg mot denne målgruppen.
Tilskuddsmottaker må ha nettverk og forutsetninger for å nå frem til målgruppen. Tilskuddsmottaker må ha en etablert tilknytning til nærmiljøet der aktiviteten skal finne sted. 
Aktivitetstilbudet må gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale regler for smittevern for arrangement på offentlig sted.

Tilskuddsberegning: 
Helsedirektoratet står fritt til å utøve skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en prioritering og utvelgelse av tiltak og fastsette størrelsen på tilskuddet. Tiltakets omfang vil bli sett i forhold til omsøkt beløp.
Søknader til tiltak/aktiviteter som raskt kan komme i gang vil bli prioritert.
For å legge til rette for raskt igangsatte aktiviteter vil vedtak fattes i puljer så langt budsjettet rekker. 
 

Dette må være med i rapporteringen

Rapporteringsfrist er 1. april året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt. 

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd. Rapporteringen skal utformes på en slik måte at den lett kan sammenlignes med opplysninger i søknaden og bør inkludere informasjon om:
-    Beskrivelse av aktiviteten/tiltaket, inkludert hvordan tilskuddsmottaker har arbeidet for å nå målene
-    Egenvurdering av måloppnåelse i henhold til målene for tilskuddsordningen 
-    Aktivitetens/tiltakets omfang i henhold til gjennomføringsplan i søknaden
-    Oppgi når og hvor aktiviteten/tiltaket ble gjennomført 
-    Hvor mange i målgruppen som har nytt godt av tiltaket (oppgi antall der dette finnes)
-    Opplevd verdi målt gjennom brukerundersøkelser og/eller innhentet erfaring og tilbakemeldinger fra målgruppen der dette finnes
-    Hvordan tilskuddet var avgjørende for at aktivitetene kunne gjennomføres
-    Eventuelle øvrige rapporteringskrav beskrevet i vedtaksbrevet

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon: Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet

 

Først publisert: 01.10.2021 Sist faglig oppdatert: 01.10.2021