Norges idrettsforbunds logo.

Idrettsstyret stadfester standpunkt i RUS/BLR/UKR-saken

Idrettsstyret stadfestet i sitt møte 12. april norsk idretts standpunkt i RUS/BLR/UKR-saken. NIF mener fortsatt at russiske og belarusiske idrettsutøvere og idrettsledere skal være utestengt fra internasjonal idrett.

Så lenge krigshandlingene vedvarer, kan ikke NIF se for seg at utøvere fra Russland og Belarus kan delta i internasjonale idrettskonkurranser, selv under strenge nøytralitetsprinsipper.

Dette standpunktet ble formidlet av idrettspresidenten til IOC og alle verdens olympiske komiteer senest i et møte den 27. mars.

IOC presenterte tirsdag 28. mars sine anbefalinger knyttet til russisk og belarusisk deltakelse i internasjonale idrettskonkurranser til de internasjonale særforbundene. Ingen lagidretter skal kunne ha russisk eller belarusisk deltakelse, og ingen utøvere tilknyttet de militære styrker skal kunne delta. Men IOC anbefaler at det bør kunne åpnes opp for nøytral deltakelse i individuelle idrettskonkurranser.

- Selv om IOC nå har presentert et sett nøytralitetskriterier som er betydelig strengere enn det Russland har vært pålagt under de seneste olympiske leker, ønsker idrettsstyret fortsatt at alle russiske og belarusiske utøvere og ledere skal holdes unna internasjonale idrettskonkurranser. Dette vil vi fortsette å kommunisere i internasjonale fora, og vi oppfordrer alle nasjonale særforbund til å gjøre det samme overfor sine respektive internasjonale særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyrets vedtak sier også at NIFs prinsipielle utgangspunkt er at norske utøvere fortsatt bør ha mulighet til å delta i internasjonale idrettskonkurranser, og derigjennom utøve sitt yrke, selv i dagens krevende internasjonale situasjon.

- Idrettsstyret ønsker ikke å bidra til en situasjon hvor en stor andel norske toppidrettsutøvere ikke får konkurrere internasjonalt i overskuelig fremtid, og derigjennom heller ikke får mulighet til å kvalifisere seg til OL, uttaler Kjøll, som understreker at IOC ikke har avklart hvorvidt russiske og belarusiske utøvere skal få delta i OL 2024 og 2026.

- Derfor handler vårt siste styrevedtak ikke om olympiske leker, avslutter Kjøll.

Vedtaket fra idrettsstyrets møte 12. april 2023 lyder som følger:

  1. Idrettsstyrets standpunkt i RUS/BLR/UKR-saken ligger fast hva gjelder russisk og belarusisk idrettsdeltakelse internasjonalt.
  2. Idrettsstyret tar IOCs anbefalinger av 28. mars til internasjonale særforbund og arrangører til orientering.
  3. NIF skal fortsette å presentere norsk idretts standpunkt i RUS/BLR/UKR-saken i internasjonale fora, og oppfordrer nasjonale særforbund til å gjøre det samme overfor sine respektive internasjonale særforbund.
  4. Som nedfelt i norsk idretts internasjonale strategi, skal norsk idrett primært påvirke til endring gjennom en aktiv deltakelse i internasjonale idrettspolitiske fora.
  5. NIFs prinsipielle utgangspunkt er at norske utøvere fortsatt bør ha mulighet til å delta i internasjonale idrettskonkurranser, og derigjennom utøve sitt yrke, selv i dagens krevende internasjonale situasjon.

Protokolltilførsel: IOCs representant Kristin Kloster avsto fra å tiltre punkt 1 og 3 i vedtaket i sak 229.