LFU del 2.jpg

Hva er en valgkomité?

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på idrettslagets årsmøte, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Legg en plan
Det første valgkomiteen bør gjøre er å legge en plan (med arbeidsfordeling og tidsfrister) for komiteens arbeid:

1. Kunnskap om idrettslaget: Det er viktig at komiteen tilegner seg kunnskap om det organisasjonsleddet de er valgt til å jobbe for.
2. Behovsanalyse: Hvilke oppgaver skal løses? Hvilken type personer kan bidra til å løse nettopp disse oppgavene?
3. Finn frem til egnede kandidater
4. Presenter kandidatene

Valgkomiteen bør gå i gang med arbeidet sitt i god tid før årsmøtet.

1) Kunnskap om idrettslaget
For å kunne gjøre en god jobb på vegne av idrettslaget med å plukke ut og sette sammen det beste mannskapet for det neste året, er det viktig at valgkomiteen har inngående kjennskap til hva et idrettslag er, og hvordan et idrettslag og et idrettslagsstyre kan og bør arbeide. Valgkomiteen må være orientert og oppdatert. Kunnskap om idrettslaget får komiteen gjennom:
· ILs lov
· NIFs lov o Kjønnsfordeling følger av NIFs lov § 2-4 o Valgbarhet følger av NIFs lov § 2-5, 2-6 og 2-7
· ILs virksomhetsplan
· Protokoller fra styremøter
· Årsrapporter (for historikk og omfang av møtevirksomhet)
· Interne rutinedokumenter
· ILs nyhetsbrev · ILs internettside / Facebook
· Møter med sittende styre og administrasjon

2) Behovsanalyse
Etter at valgkomiteen har tilegnet seg kunnskap om idrettslaget kan de danne seg et bilde av hvilke oppgaver idrettslagets styre skal løse. Før komiteen går i gang med «rekrutteringsfasen» er det viktig at de vet hva de er på jakt etter. Er det for eksempel idrettspolitisk erfaring som er viktigst eller er det mer avgjørende at kandidaten har inngående kjennskap til en eller flere idretter? Eller kanskje en kombinasjon?
Det er også viktig å ha klart for seg at styret og en eventuell administrasjon i et idrettslag har ulike oppgaver. Mens administrasjonen må ha detaljert kunnskap på saksbehandlernivå, skal styret se de store linjene og fatte idrettspolitiske beslutninger til beste for idrettslaget.
Selv om valgkomiteen er valgt på fritt grunnlag, og således skal være uavhengig, kan det være lurt å snakke med de personene som kan tenkes å vite mest om hvilke behov idrettslaget har når det gjelder valg av nye styremedlemmer.

Et styre er et lag som skal bestå av mennesker med komplementære egenskaper. På samme måte er styret og administrasjonen et lag som utfyller hverandre og har ulike roller og oppgaver.

3) Finn frem til egnede kandidater
Nå vet komiteen hvilken type personer de ser etter, nå gjelder det «bare» å finne dem, for så å få dem til å si «JA!». Når valgkomiteen skal finne frem til gode kandidater bør de gå bredt ut, for å få inn mange aktuelle kandidater.

Hvordan velge? For å avgjøre hvem som skal med i valgkomiteens innstilling må komiteen gjennomføre intervjuer med nye kandidater og de i sittende styre som ønsker fornyet tillit. Det er viktig å vurdere hvordan det sittende styret har fungert, og i denne prosessen anbefales det å snakke med styrelederen. Det er ingen automatikk i at et sittende styremedlem får fornyet tillit. Det er selvsagt også mulig å benytte spørreskjemaer (og be om å få tilsendt CV), men da bør dette følges opp med en samtale. Personlig kontakt er viktig; man får både et bedre grunnlag for å «vurdere» kandidaten, og erfaring viser at flere er tilbøyelige til å si «ja» når de kontaktes ansikt til ansikt.

Valgkomiteen bør videre i sin utvelgelse tenke på spredning mtp: kjønn (lovbestemt), alder, idrettsbakgrunn, etnisk bakgrunn, etc.

Alle kandidater komiteen ønsker å innstille bør tilskrives, med informasjon om hvilket verv det gjelder. NB! Det er viktig at nye kandidater gis god orientering om hva vervet innebærer, slik at alle er innforstått med hva de har takket ja til.

4) Presenter kandidatene
Når alle kandidatene er på plass, må valgkomiteen:
· Lage en innstilling til nytt styre (med verv og navn,)
· Lage en kort presentasjon (CV med kompetanse og erfaring) for hver enkelt kandidat, evt. med bilde av personen. Her skal komiteen gi årsmøtet mulighet til å vurdere hver enkelt kandidat. Hva brenner kandidaten for og hvordan kan kandidaten være med å «løfte» idrettslaget? Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene, som gjøres tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

På årsmøtet skal komiteen:
· Presentere hvem som har sittet i valgkomiteen og hvordan arbeidet har foregått.
· Legge frem valgkomiteens innstilling, med begrunnelse for hvorfor disse kandidatene er foreslått.