Highland-staupet

Statuttar for Highland-staupet

1. Pokalen er gjeven av Hr. Andrew Highland for utdeling til den idrettsmann eller kvinne som ved avslutta sesong har synt best prestasjonar pa ski. Ved vurderinga av "prestasjon" i denne samanheng skal det takast omsyn til den samla innsatsen som ligg til grunn for pretasjonen, og til særlege tilhøve då prestasjonen vart utført.

2. Den som skal fa namnet sitt på pokalen, må vera medlem i eit av idrettslaga i Voss herad.

3. Gjennom utlysing skal ålmenta fa høve til å frernja grunngjevne framlegg om aktuelle kandidatar til Highland-staupet. Lista over føreslegne kandidatar vert ikkje offentleggjort.

4. Highland-staupet vert utdelt av Voss kommune ved Miljø- og Kulturutvalet, men Voss Idrottsråd skal gje fråsegn i saka før MKU gjer vedtak. MKU-leiaren føretek sjølve utdelinga av Highland-staupet.

5. Om MKU finn at det ein sesong ikkje er utøvd prestasjonar som er verdige nok, vert pokalen ikkje utdelt dette året. Statuttane er vedtekne i Voss kommunestyre 31.10.96; sak 089/96.

MKU legg til grunn fylgjande framtidig handtering av Highlandstaupet:
1. Lysing om framlegg til kandidatar for stipend, staup og prisar
2. Sakshandsaming av administrasjonen med/utan innstilling
3. Sakshandsaming sendast idretts- og kulturråd for uttal
4. Saka vert handsama politisk
5. Føreslegne kandidatar som ikkje mottek prisar vert samla i eiga database for seinare bruk

2024: Hans Inge Klette
2023: Sjur Røthe
2022: Sjur Røthe, Hans Inge Klette
2021: Sjur Røthe, Anna Bryn Mørekset
2020: Sjur Røthe,Hans Inge Klette
2019: Sjur Røthe
2018: Sjur Røthe, Vinjar Slåtten, Lars Erik Skjervheim
2017: Sjur Røthe, Hilde Fenne, Lars Erik Skjervheim
2015: Sjur Røthe
2013: Sjur Røthe
2012: Hilde Fenne
2011: Sjur Røthe
2010: Sjur Røthe
2009: Tor Halvor Bjørnstad
2007: Jori Mørkve
2006: Lars Bystøl
2005: Gro Marit Istad Kristiansen
2004: Kari Traa og Kristen Skjeldal
2003: Kari Traa og Lars Bystøl
2002: Egil Gjelland,Kristen Skjeldal og Kari Traa
2001: Kari Traa
2000: Kari Traa
1999: Hilde Lid og Kari Traa
1998: Kari Traa og Gro Marit Istad 
1997: Kristen Skjeldal 
1996: Joakim Schicht 
1995: Lars Tore Turtveit 
1994: Hilde Lid
1993: Astrid Lødemel 
1992: Jan Einar Thorsen 
1991: Grete Ingeborg Nykkemo 
1990: Kristin Skjeldal 
1989: Eirik Kvalfoss 
1988: Anne Elvebakk 
1987: Hans Engelsen Eide 
1986: Anne Elvebakk 
1985: Eirik Kvalfoss
1984: Eirik Kvalfoss
1983: Eirik Kvalfoss
1982: Eirik Kvalfoss 
1981: Eirik Kvalfoss 
1980: Arne Martin Holen 
1979: Odd Lirhus
1978: Odd Lirhus
1977: Odd Lirhus
1974: Arne Bystøl 
1973: Odd Bakketun
1963: Jon Istad 
1962: Jon Istad
1960: Artur Vimo