logo.jpg

Engangstilskudd til Idrettslag

GIR må rapportere inn tildelingene i SportsAdmin senest innen 12. april.

Engangstilskudd til idrettslag og klubber i Grimstad og deres arbeid for inkludering av alle barn og ungdom (6–19 år) bevilget av KUD

Grimstad idrettsråd har fått kr. 529.340,- kr til fordeling.

"Formålet med tilskuddet:
Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.
Midlene skal understøtte:
• idrettslagenes/klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker
• å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede

GIR styret har nylig vedtatt følgene kriterier for tildeling:

  • Idrettslagene/klubbene sende et enkelt skjema til GIR med antall aktive barn og unge pt, og evt hvor mange man hjelper økonomisk i dag (dette sendes dere i eget skriv med tilbakmeldingsfrist 19. mars)
  • Ha en inkluderingsansvarlig
  • Midlene skal kun brukes til formålet, evt avsettes på konto/fond
  • Klubben kan selv bestemme om det skal gå til reduserte medlemskontingenter, treningsavgifter, lisenser el annet som tillegges det enkelte medlem eller andre tiltak som er formålstjenlig
  • Midlene skal ikke brukes til generelle driftsutgifter eller ordinært idrettsutstyr som klubbene kan søke tippemidler til.

GIR må rapportere inn tildelingene i SportsAdmin senest innen 12. april.