Grimstad idrettsråd

til beste for Kommunens idrettslag ....

Grimstad Idrettsråd (GIR) består av alle idrettslag i Grimstad kommune som er tilsluttet NIF.

Idrettsrådet er ikke noe klubbene melder seg inn eller ut av – alle er medlem. Hovedoppgaven er kort sagt å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idrettens relasjoner til kommunen.

Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lov, ref. kap.8. Videre er det slik at ethvert idrettsråd har sin lov, som bygger på en såkalt basis-lovnorm for idrettsråd. Felles for alle idrettsråd er at de skal:

  • Arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
  • Være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang

På årsmøtet velger klubbene i Grimstad et styre, som vanligvis omtales som GIR, og som ivaretar samarbeidet med kommunen på vegne av idretten.

GIRs oppgave er blant annet å legge vekt på helheten i Grimstad-idretten. Det vil si å ha et perspektiv som kan gå ut over den enkelte klubbs spesielle interesser. Blant annet skal GIR sørge for at det ikke skjer en forfordeling av ressurser fra kommunen basert på tilfeldigheter eller enkeltes evne til å finne egne veier inn i «systemet». Et prinsipp som legges til grunn er «mest mulig idrett for pengene» – for Grimstad-idretten.

I (finne nøyaktig dato) ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Grimstad kommune og GIR. Denne avtalen legger en rekke føringer for GIRs arbeide og for samspillet mellom idretten og kommunen.

Et viktig prinsipp er at alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen.  Prinsippet innbærer også at et enkelt idrettslag ikke tar saker direkte opp med kommunen hvis saken har – eller kan tenkes å få – konsekvenser for ett – eller flere andre lag.

Spesielt viktig er det at dette prinsippet følges i saker som gjelder anvendelse av kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift- og disponering av kommunale anlegg eller økonomisk støtte. En slik praksis er en forutsetning for at GIR kan ivareta sin rolle. Sett fra kommunens side bidrar det også til større ryddighet og enklere saksbehandling.

I saker som dreier seg om et tosidig forhold mellom kommunen og det enkelte idrettslag vil GIR være tilbakeholdende, ut over eventuelt å uttale seg om prinsipielle eller formelle sider ved sakene.

GIR skal legge vekt på å ha en faglig integritet, både i forhold til idrettslagene og til kommunen. Det innebærer blant annet å være saklige og prinsipielle i alle spørsmål. Oppgaven er først og fremst å ivareta idrettens interesser, men med en rimelig balanse i forhold til andre hensyn.

GIRs styremedlemmer representerer alle idrettslagene i kommunen, uten noen spesielle bindinger i forhold til de klubbene de kommer fra. Saker som disse klubbene ønsker å bringe frem for GIR skal i alle sammenheng behandles på samme møte som saker fra andre klubber.

 

Uten frivilligheten stopper Norge opp…

ikke bare en sannhet men også en økonomisk virkelighet

  • Frivilligheten har betydning langt utover idretten og aktiviteter, dette handler om ”tidlig tiltak”, folkehelse og muligheter for befolkningsvekst i kommunen vår
  • vi investerer i god oppvekst, nærmiljø og folkehelse ved å legge forholdene tilrette for idrett og frivillighet
  • vi sparer samfunnet for store utgifter ved å skape gode og trygge nærmiljø ved at færre faller utenfor
  • vi sparer samfunnet for store utgifter innen folkehelsen ved å investere i gode utearealer og friluftsliv

Idrett og frivillighet  gir identitet og et mangfoldig organisasjonsliv , det handler om aktivitet,  opplevelser og kreativitet som skal henvende seg til alle aldersgrupper på tvers av identitet og tilhørighet.