årsmøte.jpg

Årsmøte 2023 Grimstad Idrettsråd

Lag - Klubber - Bedriftsidrettslag i Grimstad inviteres til Årsmøte 28 Mars 2023 kl 18:00 i Sør Amfi Grimstad - Friidrettshallen - Signert protokoll ligger på Årsmøtesiden

Det innkalles herved til årsmøte i Grimstad Idrettsråd                             

Tirsdag 28. mars  kl. 18.00 i Friidrettshallen (store møterom 2. etg.)

 

På årsmøtet møter med stemmerett:

 

  1. Idrettsrådets styre
  2. Hvert idrettslag/bedriftsidrettslag kan stille med 2 repr.

Lag med medlemstall over 250   1 repr i tillegg

Lag med medlemstall over 500   2 repr i tillegg

Lag med medlemstall over 750   3 repr i tillegg

 

Vi ber lagene ved valg av representanter forholde seg til loven vedr kjønnsfordeling:

«Ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn»

 

Innkallingen sendes til de personer/e-postadresser som er registrert pr. d.d. Har det vært lederskifte i laget/klubben den siste tiden, bes det om at innkallingen oversendes til ny leder, og at info om lederskifte sendes idrettsrådet snarets mulig.

 

NB! Dette vil ikke bli annonsert i avisene. Kun lagt ut på www.grimstadidrettsrad.no


Forslag som ønskes behandlet på årsmøte,
må være styret i hende senest

tirsdag 14. mars     til leder@grimstadidrettsrad.no.

Saksliste og sakspapirer sendes ut i uke 12.

Ligger også her :  Årsmøte (xn--idrettsrd-d3a.no)

I tillegg til ordinære årsmøtesaker bl.a:
- Utdeling av idrettsstipender

- Info om klubbutviklingstiltak/kurs/idrettsregistering oa v/Runo Nygård, Agder IK

- Inkludering og mangfold i dretten v/repr. for Pridekomiteèn i Grimstad

- Info om tildeling av treningstider i kommunale haller.

- Godkjenning av nye «satser» vedr LAM til div aktivitetstilbud i klubbene

  m.m


Vi oppfordrer alle idrettstlag-/klubber til å stille med representant-/er. Både for å få nyttig informasjon, og  ikke minst benytte tale-/forslags- og stemmeretten!  

Vi ber om påmelding senest innen 21. mars 2023 til sekretær bringebj@gmail.com.

 

Mvh

Grimstad idrettsråd 31. januar 2023

Fred Rune Røed

styreleder