Arbeidsmål

Årsmøte i Tromsø Idrettsråd har vedtatt følgende arbeidsprogram for 2020

Tromsø Idrettsråd (TIR) har for år 2020 ambisjoner om en fortsatt videreutvikling av Idrettsrådet. Siste års arbeid i både styret og administrasjon har vist at det har vært stor aktivitet i TIR. For å kunne delta i det daglige idrettspolitiske arbeidet må det jobbes strategisk og planmessig for å kunne oppnå de ønskede resultater. Styret og administrasjonen må fortsatt arbeide for at idretten i Tromsø har samme "driv" som siste års arbeid.

Tromsø Idrettsråd skal:

• Gjennom TIRs samarbeidsavtale med Tromsø kommune legge til rette for at det skal være enkelt for idretten å samarbeide med kommune vedrørende leie og daglig drift av idrettsanlegg og behov for overnatting i forbindelse med idrettsarrangement. Dette gjennom gode nettbaserte løsninger og etablering av et fast kontaktpunkt i Tromsø kommune som ivaretar alle avklaringer internt i kommunen.

• Gjennom idrettens arbeid med inkludering, sikre mulighetene for idrettsdeltagelse for alle. Dette gjelder spesielt barn og ungdom (6- 19 år)

• Fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM) etter gjeldende prinsipper forankret i Kulturdepartementet, NIF og i lokalidretten i Tromsø kommune.

• Gjennomføre timetildeling i kommunale idrettshaller og gymsaler/svømmesaler i tråd med prinsipper vedtatt av lokalidretten i Tromsø kommune.

• Arbeide for etablering av nye idrettsanlegg i tråd med prosjektet «Idrettsbyen Tromsø». Prioritere arbeidet med å avsette arealer til idrettsanlegg i kommunens planverk og ved etablering av nye skoler og boligområder. «TIR skal jobbe aktivt for å øke vedlikeholdet av eksisterende idrettsanlegg, Tromsø Idrettsråd skal bidra til økt deltagelse i idretten gjennom kompetanse, samarbeid og utveksling mellom idrettene i tråd med NIF sine mål og føringer for idretten og utnyttelse av idrettsanlegg.

• Idrettsrådet vil arbeide for at det som en del av kommunens arrangementsstrategi etableres en fast arrangementsstab i Tromsø kommune. Denne kan gi idrettslagene tilgang til bredere markedsføring, utstyr og praktiske løsninger som gir bedre arrangement for både elite- og breddeidrett.