Arbeidsmål

Årsmøte i Tromsø Idrettsråd har vedtatt følgende arbeidsprogram for 2023

Innledning

Tromsø Idrettsråd (TIR) har for år 2023 ambisjoner om en fortsatt videreutvikling av Idrettsrådet. Siste års arbeid i både styret og administrasjon har vist at det har vært stor aktivitet i TIR. For å kunne delta i det daglige idrettspolitiske arbeidet må det jobbes strategisk og planmessig for å kunne oppnå de ønskede resultater. Styret og administrasjonen må fortsatt arbeide for at idretten i Tromsø har samme "driv" som siste års arbeid.

 

Tromsø Idrettsråd skal:

 

  • Gjennom TIRs samarbeidsavtale med Tromsø kommune legge til rette for at det skal være enkelt for idretten å samarbeide med kommunen vedrørende leie og daglig drift av idrettsanlegg og behov for overnatting i forbindelse med idrettsarrangement. Dette gjennom gode nettbaserte løsninger og etablering av et fast kontaktpunkt i Tromsø kommune som ivaretar alle avklaringer internt i kommunen. Fokus på idrettens bærekraftsmål vil også stå sentralt.
  • Arbeide for at kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av idrettsanlegg ikke fører til så høye priser på trening og arrangement at det går ut over idrettsdeltakelse, noe som gjelder uavhengig av om eierskapet til idrettsanlegg ligger i kommunen eller i idrettslagene.
  • Gjennom idrettens arbeid med inkludering, sikre mulighetene for idrettsdeltagelse for alle. Dette gjelder spesielt barn og ungdom (6- 19 år)
  • Fordele Lokale aktivitetsmidler (LAM) etter gjeldende prinsipper forankret i Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund (NIF) og i lokalidretten i Tromsø kommune.
  • Gjennomføre timetildeling i kommunale idrettshaller og gymsaler, i tråd med prinsipper vedtatt av lokalidretten i Tromsø kommune.
  • Arbeide for etablering av nye idrettsanlegg. Prioritere arbeidet med å avsette arealer til idrettsanlegg i kommunens planverk og ved etablering av nye skoler og boligområder. TIR skal jobbe aktivt for å øke vedlikeholdet av eksisterende idrettsanlegg.
  • Tromsø Idrettsråd skal bidra til økt deltagelse i idretten gjennom kompetanse, samarbeid og utveksling mellom idrettene i tråd med NIFs mål og føringer for idretten.
  • Idrettsrådet vil arbeide for at det som en del av kommunens arrangementsstrategi etableres en fast arrangementsstab i Tromsø kommune. Målsettingen er å gi idrettslagene tilgang til bredere markedsføring, utstyr og praktiske løsninger som gir bedre arrangement for både elite- og breddeidrett.

 

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler Årsmøtet om å vedta arbeidsprogram for 2023.