1942__l6y3479_ef.jpg

Tilskuddsordning – inkludering i idretten 2. utlysning

Ålesund idrettsråd er fra 2022 tatt med i tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Formålet med denne ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Ålesund idrettsråd utlyser med dette kr 150 000,- til dette formålet og dette er utlysning nr. 2 dette året.

Søknadsfrist er 10. november 2022.

Hvem kan søke?

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom Idrettsrådet i Ålesund kan søke. Søknad skal komme fra hovedlaget. Søknader fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget

NB! Idrettslag som mottar midler gjennom utlysning nr. 2 kan overføre midler til 2023 og rapportere på disse innen 1. juni 2023

Søk her.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til:

Møre og Romsdal idrettskrets:

Ellen Cathrine Hammer, mobil: 408 77 781- mail: ellencathrine.hammer@idrettsforbundet.no

Ålesund idrettsråd:

Aslak Krokfoss, mobil: 917 77 017 - mail: aslak@krokfoss.no

Anne Kristin Bryne, mobil: 977 34 468 - mail: akbryne@gmail.com

 

 1. Tiltaket skal innebære – primært ukentlig - fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter. Om idrettslag søker støtte til organisering av kurs, åpen hall eller ferietilbud/ engangstilbud, skal idrettslaget ha en plan for rekruttering til ukentlig deltakelse.
 2. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter, være enkle og gratis/ rimelige.
 3. Tiltak som retter seg mot barn og unge med minoritetsbakgrunn prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.
 4. ÅIR vil prioritere de idrettslag som har en inkluderingsansvarlig i sine styrer, som sørger for at idrettslaget tenker inkludering i alt de gjør og som kan forankre inkluderingsarbeidet i idrettslaget.
 5. Forplikte seg til at styret i idrettslaget gjennomfører e-kurset Inkludering i idretten, og sørge for informasjon på ulike språk (se NIF.no )
 6. Forplikte seg til å rapportere til ÅIR innen 1. november – på eget skjema utarbeidet av NIF. Rapporteringsskjema sendes ut ved tildelingsbrev.
  • Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
  • Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
  • Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
  • Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter
 7. Instruktør skal ha gyldig politiattest

 • Lønn til instruksjon (Anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Felles utstyr 
 • Smittevern
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 
 • Transport

 • Medlemskontingent til enkeltpersoner 
 • Bevertning 
 • Personlig utstyr 
 • Premier eller gaver 
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter  

 • Informasjon om idrettslaget
 • Kontaktinformasjon på ansvarlig søker og styreleder
 • Har dere gjennomført e-kurset Inkludering i idretten – event hvor mange i klubben?
 • Har dere inkluderingsansvarlig?
 • Har instruktørene politiattest?
 • Hvordan samarbeider dere med andre?
 • Hva er planen for å lykkes med inkluderingsarbeidet?
 • Hvordan markedsfører dere tiltaket
 • Tiltak- Ett skjema per tiltak
 • Navn på tiltaket og type aktivitet og målsetning og målgruppe
 • Kostnader
 • Søknadssum
 • Hvilken tidsperiode skal tiltaket foregå?