Ball-and-racket-401875.jpg

Tilskuddsordning - Inkludering i idrettslag 2024

Ålesund idrettsråd er også i 2024 med i tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Formålet med ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske, sosiale og/eller kulturelle barrierer for deltakelse, kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Ålesund idrettsråd utlyser med dette ut kr 300 000,- til formålet.

Søknadsfrist er 20. april.

Utbetaling av midler skjer i mai/juni.

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom idrettsrådet i Ålesund kan søke. Søknad skal komme fra hovedlaget.

 1. Ukentlig idrettstilbud (idrettsaktivitet som går ukentlig over lang tid. Også aktivitet tilknyttet skolefritidsordningen og liknende)
 2. Kurs (opplæring i en idrettsaktivitet over en kort periode)
 3. Åpen hall (valgfrie, varierte aktiviteter ukentlig/månedlig)
 4. Ferieaktivitet eller arrangement (idrettsaktivitet/arrangement som går over en eller flere dager i helger eller ferier)
 5. Tiltak som øker minoritetsforeldres (eller eldre søskens) engasjement og involvering
 6. Andre tiltak, slik som utlånsordning til utstyr, felles utstyr eller annet.
 7. Dekke målgruppens personlige utgifter som treningsavgift, medlemskontingent, utstyr, deltakelse på turnering, reise osv.

 

Ålesund idrettsråd ønsker at styret i idrettslaget gjennomfører e-kurset Inkludering i idretten. Det er også positivt at flere fra idrettslaget tar kurset.

Idrettslag som får midler, forplikter seg til å rapportere til Møre og Romsdal idrettskrets/Ålesund idrettsråd innen 15. desember – på eget skjema utarbeidet av NIF. Rapporteringsskjema sendes ut sammen med tildelingsbrevet.

Instruktør skal ha gyldig politiattest

 • Lønn til instruksjon (Anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Utstyr 
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 
 • Transport
 • Treningsavgift
 • Deltakelse på konkurranser, reiser og turneringer

Ålesund idrettsråd oppfordrer til at kostnader for deltakelse holdes så lavt som mulig.

 • Bevertning 
 • Premier eller gaver 
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter

 • Informasjon om idrettslaget
 • Kontaktinformasjon på ansvarlig søker
 • Har dere gjennomført eller planlegger dere å gjennomføre e-kurset Inkludering i idretten – eventuelt hvor mange i klubben?
 • Har instruktørene politiattest?
 • Hvordan samarbeider dere med andre?
 • Hvordan markedsfører dere tiltaket
 • Navn på tiltaket og type aktivitet og målsetning og målgruppe
 • Kostnader
 • Søknadssum

Idrettslag som mottar støtte fra ordningen, må besvare et rapportskjema innen 15. desember 2024.

Rapporteringsskjema sendes ut sammen med tildelingsbrevet og skal i korte trekk inneholde;

 • Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
 • Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
 • Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
 • Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til:

Ålesund idrettsråd:

Aslak Krokfoss, tlf. 917 77 017, aslak@krokfoss.no

Gjermund Langset, tlf. 976 49 061, gjermund@bautagroup.no

Kari Langva, tlf. 967 63 803, kari.langva@outlook.com

Møre og Romsdal idrettskrets:

Ellen Cathrine Hammer, tlf. 408 77 781, ellencathrine.hammer@idrettsforbundet.no