Dommer_smaa-7627 (1).jpg

Tilskuddsordning - Inkludering i idrettslag 2023

Ålesund idrettsråd er også i 2023 med i tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Formålet med denne ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

Ålesund idrettsråd utlyser med dette kr 300 000,- til dette formålet.

Søknadsfristen er mandag 01. mai 2023.

Utbetaling av midler skjer i mai/juni.

Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund (NIF), gjennom idrettsrådet i Ålesund kan søke. Søknad skal komme fra hovedlaget. Søknader fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget

Det er ønskelig med en søknad pr. tiltak. Dersom idrettslaget søker midler til flere tiltak, må det sendes inn søknad og budsjett for hvert tiltak.

 1. Tiltaket skal innebære – primært ukentlig - fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter. Om idrettslag søker støtte til organisering av kurs, åpen hall eller ferietilbud/ engangstilbud, ønsker vi at idrettslaget har en plan for rekruttering til ukentlig deltakelse.
 2. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter, være enkle og gratis/ rimelige.
 3. Tiltak som retter seg mot barn og unge med minoritetsbakgrunn prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.
 4. Ålesund idrettsråd vil prioritere idrettslag som har en inkluderingsansvarlig i sine styrer, som sørger for at idrettslaget tenker inkludering i alt de gjør og som kan forankre inkluderingsarbeidet i idrettslaget.
 5. Ålesund idrettsråd ønsker at styret i idrettslaget gjennomfører e-kurset Inkludering i idretten, Det er også positivt at flere fra idrettslaget tar kurset.
 6. Forplikte seg til å rapportere til Møre og Romsdal idrettskrets/Ålesund idrettsråd innen 15. desember – på eget skjema utarbeidet av NIF. Rapporteringsskjema sendes ut sammen med tildelingsbrevet.
 7. Instruktør skal ha gyldig politiattest

 • Lønn til instruksjon (Anbefaler en timelønn som ikke overstiger 250 kr i timen) 
 • Utstyr 
 • Anleggsleie 
 • Markedsføring 
 • Transport
 • Treningsavgift
 • Deltakelse på konkurranser, reiser og turneringer

 • Bevertning 
 • Premier eller gaver 
 • Tiltak/arrangementer av ren sosial karakter  

 • Informasjon om idrettslaget
 • Kontaktinformasjon på ansvarlig søker og styreleder
 • Har dere gjennomført eller planlegger dere å gjennomføre e-kurset Inkludering i idretten – eventuelt hvor mange i klubben?
 • Har dere inkluderingsansvarlig?
 • Har instruktørene politiattest?
 • Hvordan samarbeider dere med andre?
 • Hva er planen for å lykkes med inkluderingsarbeidet?
 • Hvordan markedsfører dere tiltaket
 • Tiltak- Ett skjema per tiltak
 • Navn på tiltaket og type aktivitet og målsetning og målgruppe
 • Kostnader
 • Søknadssum
 • Hvilken tidsperiode skal tiltaket foregå?

Idrettslag som mottar støtte fra ordningen, må besvare et rapportskjema innen 15. desember 2023. Rapporteringsskjema sendes ut sammen med tildelingsbrevet.

 • Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
 • Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
 • Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
 • Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til:

Ålesund idrettsråd:

Aslak Krokfoss, tlf. 917 77 017, aslak@krokfoss.no

Gjermund Langset, tlf. 976 49 061

Kari Langva, tlf. 967 63 803, kari.langva@outlook.com

Bjørn Ståle Nedreskodje, bj-nedre@online.no

Møre og Romsdal idrettskrets:

Ellen Cathrine Hammer, tlf. 408 77 781, ellencathrine.hammer@idrettsforbundet.no