teams2.jpg

Årsmøte 2020

Saksliste årsmøte 18. juni 2020

Til medlemmer i Sør-Odal idrettsråd                                                           05.06.20

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sør-Odal idrettsråd 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte på vår hjemmeside 
https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/innlandet/sor-odal

Årsmøtet avholdes den 18.06.20 på digital plattform Teams,
gå inn med denne lenken 
                                                                                https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVmYWI4YmYtZmUwYi00N2MzLWJiYTgtMzk4ZTA2MjdjYjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%2205f121ee-3f6d-408a-b017-7cd9fc8e3221%22%7d

Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Behandle idrettsrådets årsberetning
Sak 8:    Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand
Sak 9: Behandle forslag og saker
              Ingen innkomne                                                                     
Sak 10: Vedta idrettsrådets budsjett
Sak 11: Behandle idrettsrådets arbeidsplan
Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlemmer
- ungdomsrepresentanter
- varamedlemmer

12.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer
- varamedlemmer

12.3 Valgkomité:
- leder 
- medlemmer
- varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- Idrettsrådets årsberetning
- Regnskap i revidert stand
- Styrets forslag til budsjett
- Styrets forslag til arbeidsplan
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til ny valgkomité
- Idrettsrådets nye lov

Spørsmål om årsmøtet, kan rettes til leder Hilde Kristin Korbøl, telefon 92.45.65.77 eller mail hilde.kristin.korbol@gmail.com

Med vennlig hilsen,
styret

Årsmøtedokumentene følger under.

 

Årsmelding for Sør-Odal idrettsråd 2019

Styret i Sør-Odal idrettsråd har i året 2019 bestått av:

Leder: Hilde Kristin Korbøl
Nestleder: Frode Grenaker
Bedriftsidretten: Roar Yri
Sekretær: Heidi Aarstad
Kasserer: Trond Erling Haugen
Styremedlem: Thea Haukerud
Varamedlem: Wenche Logna
Ungdomsrepresentanter: Mikael Olsen og Kasper Karlsen
Representant i Frivilligrådet: Heidi Aarstad
Valgkomite: Randi Gaustad og Jostein Torkildsrud
Revisor: Linda Carstens Swärd

Styret i Sør-Odal idrettsråd har i løpet av året 2019 behandlet 40 saker. Styret har avholdt 9 styremøter på ulike steder i kommunen. Blant annet hos kickboxeklubben, Odal Cykleklubb og interimstyret i Odal klatreklubb.

SOIR har hatt en representant på kretstinget og deltatt på møter for idrettsråd i regionen.

Avholdt møte med rektor ved Glommasvingen skole, Linda Eek Stranden.

Ved oppstart av Glommasvingen skole på Skarnes fikk idrettsrådet omtale og blomster fra Norsk Tipping for arbeidet med den nye idrettshallen.

Vinteraktivitetsdag på Trondsbu for alle 7.klassinger i kommunen i samarbeid med Slåstad idrettslag. Det var stor aktivitet med rundt 70 elever fra alle grendeskolene. Skileik, kort tur, langtur og grilling ved skihytta. Odalsportalen, ved Thea Haukerud, dekket arrangementet.

Sommeraktivitetsdag for 6.og7.trinn i kommunen med Oppstad Friidrett som arrangør på Slettbrenna i mai måned. Tine-stafett og ulike friidrettsaktiviteter ble gjennomført. Roar Yri fra idrettsrådet var en av medhjelperne på dagen.

Frode Grenaker har deltatt på idrettskonferanse i Ålesund.

Aktivitetsskolen ble vellykket arrangert våren 2019. Den ble ikke startet opp igjen høsten 2019 på grunn av organisatoriske utfordringer.

Det ble gjennomført et nettverkskurs for ungdom sommeren 2019 i regi av Martin Hyllan i kretsen. I samarbeid med Martin, fikk vi med Sondre Skytteren og Aasmund Nordgaard fra Sør-Odal.

Idrettsrådet har organisert to møter for alle lederne med fokus på "alle med", tema integrering og økonomi.

Det er avholdt ski - og fotballmøter i løpet av arbeidsåret. Fotballen har hatt flere møter for å se på en ny samarbeidsmodell for fotballen i Sør- Odal. Fotballgruppene er enige om å fortsette samarbeidet i samme modell som før og i tillegg styrke kommunikasjonen mellom klubbene og jobbe med «sjef i egen klubb».

Løypemidler er fordelt mellom lagene. De enkelte skigruppene leverer inn km på kjørte løyper.  Idrettsrådet har fordelt LAM-midler til idrettslagene.

Idrettsrådet var involvert i Gjestebud på SIAP høsten 2019. Kasper Karlsen og Mikael Olsen sto for natursti  rundt vannskianlegget.  Arrangementet har vært lite besøkt. Det er Frivilligrådet som har vært hovedarrangør for Gjestebudet.

Odal Klatreklubb har tatt opp sin aktivitet igjen. Idrettsrådet har støttet klubben med midler til buldrevegg.

For styret, Heidi Aarstad