Butterfly svømming.jpg

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk  aktivitet 2025-2028

Høringsutkastet til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2028 er klart. Kommunedirektøren forslår at det legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. september 2024.

Lillestrøm kommune har utarbeidet et høringsutkast til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2028. Dette er kommunens viktigste styringsverktøy, og planen inneholder et handlingsprogram med forslag til prioriteringer. Prioriteringene må vurderes med bevilgninger i kommunens årlige budsjettbehandlinger. I oversikten til høyre finner dere idrettsrådets innspill til høringsutkastet, og Kommunedirektørens utkast. 

 

Videre saksgang er at høringsutkastet skal til politisk behandling i Hovedutvalget for kultur 30. mai, Formannskapet 5. juni og Kommunestyret 12. juni. Etter dette vil det legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. september. I denne perioden er det åpnet for å komme med innspill til kommunens forslag til Temaplan som Kommunedirektøren skal vurdere. Deretter skal Temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2025-2028 sluttbehandles i slutten av året, forhåpentligvis i Kommunestyremøte i november. 

 

Idrettsrådet vil sende en innkalling til dialogmøte i august, hvor vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner til det beste for alle idrettslag i kommunen. Dersom du har spørsmål til planen, er det bare å ta kontakt!