Kommentarer til årsbudsjettet for Lillestrøm kommune

Kommentarer til årsbudsjettet for Lillestrøm kommune

Lillestrøm kommune sitt budsjett for 2021 sluttbehandles i Kommunestyrets møte onsdag 16. desember. Idrettsrådet har flere kommentarer og innspill.

Lillestrøm idrettsråd har følgende kommentarer til Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan for 2021 - 2023:

Prosjektstøtte/midler til en administrativ stilling i Lillestrøm idrettsråd
Idrettsrådet er et overordnet organ for de 103 idrettslagene med 32 000 medlemskap i Lillestrøm kommune som er organisert gjennom Norges idrettsforbund. Det nedlegges i dag et ikke ubetydelig ulønnet arbeid i idrettsrådet. Derfor er man i dag avhengig av bl.a. pensjonister for å kunne utføre det ressurskrevende arbeidet som forventes av et idrettsråd som det viktigste organet for koordineringen av idretten og idrettspolitiske spørsmål i Lillestrøm kommune.
Med en administrativ ansatt i idrettsrådet vil man bli vesentlig bedre i stand til å løse de mange oppgaver som idretten står overfor, slik at idrettsrådet blir en arena for samarbeid mellom idrettslagene, samt mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter. 
Idrettsrådet har bedt om støtte til en administrativ stilling på kr 750.000 for 2021.

Gratisprinsippet/Frikjøp av treningstid/Støtte til idrettslag som leier lokaler i næringnsbygg
Idrettsrådet er tilfreds med at «gratisprinsippet» foreslås videreført for de kommunale idrettsanleggene i 2021. Likeledes at det også i budsjettet for 2021 ført opp kr 4.000.000 til frikjøp av treningstid i de idrettslagseide anleggene til og med 19 år.
På grunn av knapphet på lokaler i idrettsanleggene i Lillestrøm kommune er det flere idrettslag som må leie lokaler i næringsbygg. Det antas at kostnaden totalt for de idrettslag dette gjelder er i størrelsesorden kr 4.000.000 til kr 4.500.000 pr. år.
Idrettsrådet har bedt om at det i budsjettet for 2021 bevilges kr 2.000.000 til støtteordning for de idrettslag som leier lokaler i næringsbygg.

Drift og vedlikehold av de idrettslagseide anlegg
Idrettsrådet er opptatt av at eierstruktur ikke må stå i veien for aktivitet og det må være en likebehandling av kommunale og privateide idrettsanlegg. Det var lagt opp til at det i 2020 skulle etableres avtaler mellom de privateide idrettsanleggene og Lillestrøm kommune om dekning av utgifter til drift og vedlikehold (FDV-utgifter). Dette er man ikke kommet i gang med og Idrettsrådet ber om at dette prioriteres i 2021.
Med bakgrunn i at det ikke er etablert avtaler om dekning av utgifter til drift og vedlikehold av de idrettslagseide anleggene i Lillestrøm kommune anmoder Idrettsrådet om at beløpet for 2021 økes fra kr 1.100.000 til kr 2.500.000.  

Administrasjonstilskudd til lag og foreninger
Idrettsrådet anmoder om at administrasjonstilskuddet til alle frivillige lag og foreninger for 2021 økes med kr 1.000.000 til kr 6.000.000. Begrunnelsen er at flere lag og foreninger sliter med økonomien på grunn av koronasituasjonen. 

Aktivitetskortet
Aktivitetskortet vil være en viktig faktor til å bidra til å redusere frafallet i fritidsaktiviteter blant barn og ungdom på grunn av anstrengt økonomi. I den situasjonen vi er i dag på grunn av koronapandemien og derigjennom økt arbeidsledighet har mange familiers økonomiske rammer forverret seg vesentlig det siste året. 
Beløpet til aktivitetskortet bes økt til kr 1.500.000 fra tidligere kr 516.000

Midler til nye og rehabilitering av idrettsanlegg (Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2022) 
Det er i budjsettforslaget ikke avsatt midler til nye og eller rehabilitering av idrettsanlegg i 2021. Idrettsrådet ber om at man kommer i gang med gjennomføring av de prioriterte tiltak som beskrives i Temaplanen som kommer til sluttbehandling i Kommunestyrets møte 16. desember 2020.
Idrettsrådet ber om følgende tiltak igangsettes i 2021 slik at man har en mulighet for å få gjennomført de tiltakene som er i Temaplanen for planperioden 2021-2024:

6.2 Mindre kostnadskrevende anlegg
 1. Tilskudd til frivillige miljøer for tilrettelegging av friluftsliv
 2. Ny kunstgressbane 11er - Fedrelandet
 3. 4 - 6 nærmiljøanlegg pr. år i planperioden
 4. Ny kunstgressbane 11er - Lillestrøm idrettspark
 5. Fedrelandet klubbhus - rehabilitering/nybygg (planlegging)
 6. Hvalstjern skistadion - klubbhus/arenabygg (planlegg

6.3 Prioritering kostnadskrevene anlegg 
 1. Skjerva skole - flerbrukshall (planlegging)
 2. Sørumsand idrettspark
     - Basseng 25 + 12
     - Dobbel flerbrukshall
     - Basishall for turn

Idrettsrådets fullstendige kommetarer og innspill til årsbudsjett og økonomiplan for 2021-2024 - kan leses ved å klikke her.