Temaplan bilde forside.jpg

Høringsmøte - Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Lillestrøm idrettsråd inviterer til høringsmøte om utkast til "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2022" - 15. oktober 2020 kl. 18.00.

Idrettsrådet inviterer til et digitalt høringsmøte om utkast til "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024" torsdag 15. oktober 2020 kl. 18.00

Alle 102 idrettslagene i Lillestrøm kommune har fått invitasjon til høringsmøtet - samt poltikere og administrasjon i Lillestrøm kommune. 

Da møtet gjennomføres som et digitalt møte så må de som skal delta melde seg på elektronisk ved å klikke her. Siste frist for påmelding er onsdag 14. oktober 2020 kl. 18.00. Linken til det digitale høringsmøtet vil vil sendt ut i løpet av kvelden onsdag 14. oktober 2020. 

Program:

  • Presentasjon av høringsutkast til "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024" v/idrettskonsulent Pål Thoreid, Lillestrøm kommune
  • Kommentar og innspill fra idrettslagene
  • Kommentarer fra de politiske partiene - sett ut i fra den økonomiske situasjonen i Lillestrøm kommune
  • Spørmål og kommentarer fra idretten til "politikken"
  • Videre framdrift mot høringsfristen 30. oktober 2020

Klikk her - så får du opp høringsutkastet til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021".
Vedleggsdelen til Temaplanen som bl.a. inneholder innspill fra idrettslagene får du opp ved å klikke her. 

Formannskapet gjorde i sitt møte onsdag 30. september 2020 følgende vedtak:
"Forslag til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. oktober 2020.
Med følgende endring: Punkt 4.2.2 endres til ….. Selv med veksten på Sørumsand vil Sørumsand Idrettspark, med avtalen de inngikk med Sørum kommune ved utvidelsen av Idrettsparken barnehage, også på lang sikt og med etableringen av både idrettshall og svømmehall, ha gode utvidelsesmuligheter til vekst. Nye idrettsanlegg på Sørumsand skal etablerers i Sørumsand Idrettspark".

Håper på "stinn brakke" på det digitale høringsmøtet torsdag 15. oktober 2020 kl. 18.00.