Besøk på idrettsanlegget på Lindås
Besøk på idrettsanlegget på Lindås

Referat fra befaringsrunde i gamle Lindås kommune

Referat fra befaringsrunde i gamle Lindås kommune - Alver idrettsråd og Vestland idrettskrets, organisert av Arne Sæbø, Øystein Holsen og Jan Håland. Hensikt: Å bli kjent med idrettsanlegg i Alver kommune, samt høre på hvilke utfordringer de enkelte idrettslag møter i hverdagen og hvilke planer de har for fremtiden.

Dato: Søndag 20.mars 2022 klokken 09.00 - 18.30
Deltagere: Olav Steinar Namtvedt, Arne Sæbø, Gina Blomberg og Bjørn Tore  Hesjedal fra Alver idrettsråd. Fra Vestland idrettskrets stilte Anne-Kristine Aas

Dagens første stopp var “Gamlesætra” skianlegg i starten av  Romarheimsdalen. Her ble vi ønsket velkommen av Tom Kristian Thorsen som er leder av Nordhordland skiklubb. Vi ble vist et flott anlegg som har mye større kapasitet enn dagens bruk. Sannsynligvis er det lite kjent at Alver disponerer dette anlegget. En markedsføringskampanje internt i kommunen kunne ha vært på sin plass. Thorsen påpeker ellers at de mange idrettslagene som tidligere hadde skigruppe, burde gjenoppstå for å få frem igjen det lokale engasjementet. Det ville nok hjulpet på med økt rekruttering. Fremtidsplanene for Nordhordland skiklubb, går nok mer på økt
medlemsmasse, få på plass flere frivillige ledere og funksjonærer. Anleggssituasjonen er grei.


Andre stopp var Ostereidet og Eikanger idrettslag sine anlegg. I tillegg møtte vi Nordhordland padleklubb som har sine bassengtrening på Ostereidet.
Jo Harald Færø viste oss friidrettsanlegget. Han skrøt av kvaliteten på banedekket, men det kommunale vedlikeholdet på friidrettsbanen er fullstendig fraværende - det er selvsagt ikke bra. Det vedlikehold som utføres blir utført av lagets ildsjeler.


Vi kjenner alle til at kunstgressbane på Ostereidet er regionens eldste bane og er overmoden for utskifting. Heldigvis har Alver kommune avsatt penger i budsjettet for 2022 til en modernisering av fotballanlegget på Ostereidet. Kommunen må nok inn med et betydelig større beløp enn hva som er avsatt i budsjettet for å tilfredsstille dagens strenge krav, men det må Alver  kommune løse.


Ostereidet har over en årrekke hatt planer for en idrettshall. Når en slik hall ser dagens lys, er ikke godt å si, men det er allerede brukt mye penger i forprosjekt til hallen. Idrettsrådet vil følge opp saken i kommunen og etterspørre fremdrift.


Jo Harald viste oss også hvor Eikanger karusellen starter og har målgang. Vinterkarusellen på Eikanger er regionens eldste løpskarusell, idrettsrådet håper vinterkarusellen blir å se også i neste 40 årene.


Svein Viken fra Nordhordland padleklubb fortalte om sin klubb og at de drev med bassengtrening på Ostereidet. Det fungerer utmerket. Nordhordland padleklubb ønsker selvsagt et fast tilholdssted over tid. Ut i fra dagens situasjon og tidligere planer, peker Flatøyosen seg ut som et egnet sted for umotorisert sjøsport, det er noe Alver idrettsråd vil påpeke overfor
kommunes administrasjon og politikere. I motsetning til mange andre idrettslag, har padleklubben opplevd en økt medlemsmasse under pandemien - det er gledelig.


Dagens tredje stopp var idrettsanlegget på Lindås. Her ble møtt av ildsjelen Jan Håland som i tillegg til å fortelle oss mye nyttig, også sørget for at vi fikk både tørt og vått å spise/drikke. Det var nødvendig for flere av oss. I tillegg fikk vi alle et eksemplar av idrettslagets 75 år jubileumsbok - et imponerende bokverk.


Idrettslaget disponerer et imponerende anlegg med idrettshall,  kunstgressbane, naturgressbane og volleyball/tennis anlegg. Idrettslagets neste steg bør være å bli “Kvalitetsklubb”. Det innebærer at klubbens frivillige blir kurset i det å være frivillig i et idrettslag. Idrettslaget er av slik
størrelse at det også vil være fornuftig å diskutere ansettelse av Daglig leder. En slik stilling trenger ikke å være i 100% stilling. En daglig leder vil avhjelpe frivillighetskorpset med mange oppgaver. På den måten vil idrettslaget også kunne lettere rekruttere personer inn i frivilligheten.

Idrettsrådet oppfordrer Lindås idrettslag til å ta kontakt med andre lokale idrettslag som har vært gjennom prosessen med Kvalitetsklubb - Nordre Holsnøy Idrettslag kan være naturlig å ta kontakt med. Vi ønsker Lindås idrettslag lykke til. Lindås idrettslag har fått et tilbud fra Alver kommune om drift og vedlikehold av anlegget - en slik avtale vil gi klubben noe økonomisk
tilskudd.

Fjerde stopp var ved Seim skyttarlag sitt flotte anlegg ved Kjevikdalen. Her ble vi møtt av far og sønn Seim som har vært aktive i en “mannsalder”. Seim Skyttarlag har investert tungt i nytt anlegg for miniatyrskyting. Totalt er det snakk om et bygg til en verdi av 16 millioner kroner - imponerende av et forholdsvis lite idrettslag med minimal kontingent inngang.
Dugnadsinnsatsen er imponerende. Her fikk vi alle prøve oss på skyting på 15 meters avstand. Det var utrolig gøy og tenker at dette er en idrett mange flere burde ha tilgang til.


Medlemsmassen har vært rimelig stabil, men nye tiltak som å invitere skoler til anlegget, håper de skal gi klubben mange nye ungdomsmedlemmer. Utfordringen for skyttarlaget er som for andre idrettslag som eier og drifter sitt eget anlegg, kostnader forbundet med drift og vedlikehold. Større overføringer fra Stat og kommune er veldig ønskelig.


Dagens femte stopp var Knarvik. I Nordhordlandshallen møtte vi Nordhordland Karateklubb og Knarvik idrettslag.
Arild Aase fra karateklubben ga oss en grundig innføring i historikk og dagens situasjon.

Karateklubben og andre kampsportklubber ble (med god grunn) veldig skuffet når arealet i Knarvik Arena ble tatt ned og ikke tilfredsstilte kravene som karateklubben/kampsport trenger for å få brukbare treningsforhold. Kampsportmiljøet hadde gode treningsfasiliteter i “garderobe bygget” som i dag utgjør EBML sine øvingslokaler. Idrettsrådet vil følge opp denne saken med kommunen. Kampsportmiljøet bør jobbe for å få på plass et eget kampsportsenter plassert sentralt i idrettsområdet på Knarvik. Idrettsrådet ser med bekymring på at karateklubben per dags dato har mistet rundt 50% av medlemsmassen klubben hadde for noen år siden. Karateklubben ble også hardt rammet av at pandemi vaksineringen i Alver ble gjennomført i
deres trening fasiliteter og i deres treningstider.

Christian Magnusson(fotball) og Arne Ramslien(håndball) fra Knarvik idrettslag fortalte om mye de samme utfordringene som kampsport - da håndballgruppen i Knarvik idrettslag ble hardt rammet av at kommunen valgte Nordhordlandshallen som base for pandemi vaksineringen. I
tillegg vektla Knarvik idrettslag viktigheten av å få på plass skilleveggene i Nordhordlandshallen.

Å gjennomføre treninger med flere lag i forskjellige aldersgrupper uten skillevegger er krevende og kan i noen tilfeller skape farlige situasjoner.
Knarvik idrettslag savner en helhetlig plan for arealet som er avsatt til idrettsformål sentralt på Knarvik. Idrettslaget ser for seg et eget klubbhus i området og idrettslaget er av en slik størrelse at det vil også være naturlig å tenke på å ansette egen Daglig leder.

Siste stopp på befaringen var å møte NBK. Øystein Johansen ga oss et innblikk i dagens situasjon og utfordringer de møter i hverdagen. Idrettsrådet og NBK er takknemlig for at Alver kommune bevilget penger til å gjennomføre en oppgradering av kunstgressbanen på Knarvik stadion høsten 2021. Dessverre ble de klimatiske forholdene særdeles dårlige senhøsten 2021, noe som medførte at ferdigstillelse av kunstgressbanen er forventet april 2022. Som regionens største fotballklubb er de særlig avhengig av gode treningsfasiliteter. Gjennom høsten 2021 og vinteren 2022 har NBK hatt særdeles dårlige treningsforhold. NBK har vært avhengig av at andre fotballklubber har hatt ledig treningstid på sine anlegg. Det er selvsagt en umulig situasjon for NBK. Fremover ser det bedre ut med utbedring av 7er kunstgressbane som skal rehabiliteres i løpet av sommeren 2022.

Som andre aktører som driver sin aktivitet på Knarvik stadion, er NBK avhengig av en god plan for disponering av arealet ved Knarvik stadion. Mange aktører og stor aktivitet fra skole, barnehage, organisert idrett og egenorganisert idrett er helt avhengig av at det fremskaffes gode realistiske planer for området. Hvordan få mest mulig synergi ut av hvert bygg og hvert anlegg?


I tillegg skal bygg og anlegg være lett for kommuneansatte og frivillige å drifte og vedlikeholde på en billig og effektiv måte. NBK maner til enda tettere samarbeid blant aktørene på Knarvik stadion. Kan det være en
modell å få på plass et felles driftsselskap på tvers av alle idrettslagene?
NBK har tidligere hatt en drift/vedlikeholds avtale med kommunen. Den ble terminert ved kommunesammenslåingen. Idretten og idrettsrådet har diskutert med kommunen at slike avtaler bør komme på plass igjen. Alver kommune har vært positive og fremlagt driftsavtaler for aktuelle aktører. NBK sitt syn er at det økonomiske tilbudet fra Alver kommune er for dårlig og at det er tvilsomt at klubben vil påta seg ansvaret. Ingen avgjørelse er tatt etter hva vi vet.

AKS og KnarvikMila hadde ikke anledning til å møte oss denne søndagen, men vi skal følge opp og sørge for at deres situasjon blir belyst for idrettsrådet.

Etter en konstruktiv oppsummering av en spennende og givende dag i idrettens tjeneste ble en lang dag avsluttet med en felles middag i Knarvik. En stor takk til Arne, Øystein og Jan som planla denne søndagen for oss og en ekstra stor takk til de frivillige som stilte opp og ga oss nyttig informasjon.

Vi er også imponert over at Vestland idrettskrets ved Anne-Kristine Aas var
villig til å bruke hele søndagen sammen med oss.

Frekhaug 24.mars 2022
Bjørn Tore Hesjedal