Temaplanen til sluttbehandling
Fet Skiklubb sitt forslag til arenabygg på Hvalstjern.

Temaplanen til sluttbehandling

Temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 er nå til politisk sluttbehandling og vedtas endelig i Kommunestyrets møte 16. desember 2020

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 skal være et styringsdokument for administrasjon, politikk, frivillige organisasjoner og innbyggere for idrettspolitiske tema, behov og utfordringer. Planen inneholder blant annet en prioritert handlingsplan over hvilke anlegg som foreslås realisert i løpet av planperioden. Planen er ikke juridisk bindende eller økonomisk forpliktende. For å få realisert planen må handlingsplanen følges opp med
bevilgninger ved kommunens årlige budsjettbehandlinger. Kulturdepartementet krever at anlegg som det skal søkes om spillemidler til, inngår i en helhetlig kommunal plan.

Idrettslag, andre organisasjoner og innbyggere er gitt mulighet til å komme med skriftlig innspill ved to anledninger. Først ved oppstart til planforslaget innen 1. april 2020, deretter til høringsforslaget med frist 30. oktober 2020. Det kom inn 23 innspill til 1. april 2020, og det har kommet inn 21 høringsinnspill til fristen 30. oktober 2020.

Lillestrøm idrettsråd fikk en utvidet høringsfrist slik at vi fikk muligheten til å kommentere de innkomne forslagene. Idrettsrådet har vært involvert i arbeidet med Temaplanen og de innspill som de kommet med har i vesentlig grad bllitt hensyntatt. 

Planforslaget til sluttbehandling av "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024" - fås opp ved å klikke her

Likeledes anbefales også å lese saksframlegget fra Kommunedirektøren i Lillestrøm kommune til saken om sluttbehandlingen av "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024". Dette dokumentet gir et sammendrag av de innspill som er kommet inn med kommentarer - dette dokumentet fås opp ved å klikke her

Lillestrøm idrettsråd forutsetter at Lillestrøm kommune begynner gjennomføringen av de prosjekter som er beskrevt i kap. 6.2 (side 33) og 6.3 (side 34) i Temaplanen og avsetter midler til dette i budsjettet for 2021.