INFORMASJON FRA IDRETTSRÅDET

INFORMASJON FRA IDRETTSRÅDET

Det er i dag sendt ut følgende epost til alle idrettslag i Lillestrøm kommune.

29. juli 2020: Snart er sommeren over – idretten begynner å «våkne til liv igjen» etter en annerledes tid. Koronaen som rammet oss i begynnelsen av mars - snudde totalt om på vår hverdag. All organisert idrettsaktivitet ble satt på vent i en periode – så ble den åpnet forsiktig for idrettslige aktiviteter etter hvert, men fortsatt er det et stykke fram til vi er i normal drift igjen.
Dere idrettsledere har gjort en iherdig innsats for å holde den daglige virksomheten i gang i deres idrettslag – selv om det til tider har vært krevende.  Takk for at dere har stått på i den krevende tiden som vi har lagt bak oss – vi står også foran en krevende høst.

Denne gangen følgende saker:

ÅRSMØTE I LILLESTRØM IDRETTSRÅD 2. SEPTEMBER 
Det innkalles til det første ordinære årsmøte i Lillestrøm idrettsråd tirsdag 2. september 2020 kl. 18.30. Sted kommer senere. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret (lillestrom@irnif.no) i hende innen 15. august 2020. Saksliste med bilag sendes ut senest mandag 24. august 2020.

Forslag til kandidater til styret i Lillestrøm idrettsråd
I melding til idrettslagene 11. juni 2020 ba valgkomiteen om forslag til kandidater til styret i Lillestrøm idrettsråd. Nåværende styre ble valgt på det konstituerende årsmøtet 12. november 2019 – med funksjonstid fram det første ordinære årsmøtet (2. september 2020).
Ved innsendelse av forslag til kandidater bes det om en kort presentasjon av vedkommende – slik som: Navn – alder, idrettslig bakgrunn og hva vedkommende kan bidra med.
Forslag til kandidater sendes leder av valgkomiteen innen 1. august 2020:
Odd Granerud – Epost: og@master.no  Telf: 905 65 343

MOMSKOMPENSASJON FOR 2020 - SØKNDADSFRIST 15. AUGUST 2020
Søknadsfristen for å søke om momskompensasjon for 2020 er 15. august 2020. Alle idrettslag skal ha mottatt en epost om ordningen direkte fra Norges idrettsforbund. Informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Norges idrettsforbund -
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

NY KOMPENSASJONSORDNING FOR IDRETTER ER NÅ KLAR
Norges idrettsforbund meddelte 16. juli 2020 at en ny kompensasjonsordning for idretten er klar – se; https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ny-kompensasjonsordning-for-frivillighet-og-idrett-er-na-klar/

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren. Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september. Linken til søknadssidene er: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/
Det er også laget en egen side for spørsmål og svar om ordningen - https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00 ved behov.

FØLG MED PÅ IDRETTSRÅDETS HJEMMESIDER OG FACEBOOKSIDER
Idrettsrådet vil søke å holde sine hjemmesider - https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/viken/lillestrom og facebooksider - https://www.facebook.com/Lillestr%C3%B8m-idrettsr%C3%A5d-528163481029095/ oppdatert med relevant informasjon for idrettslagene.