Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Brev til Kulturdepartementet og Helsedepartementet vedrørende vern om barne- og ungdomsidretten

Les brevet fra Norges idrettsforbund til politisk ledelse i Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende nye nasjonale innstramminger og konsekvenser for barne- og ungdomsidretten. Brevet ble sendt fredag 8. januar 2021.

Norges idrettsforbund viser til den løpende og gode dialogen med regjeringen og helsefagetatene knyttet til covid 19-situasjonen og norsk idrett. En samlet norsk idrett deler regjeringens ønske om å skjerme barn og unge fra de mest inngripende tiltakene i pandemien.

Regjeringen presenterte 4. januar nye inngripende nasjonale tiltak på idrettsområdet, som i stor grad negativt påvirker barn og ungdoms mulighet til å delta i idrettsaktiviteter.

Norges idrettsforbund har forståelse for myndighetenes behov for å sette inn nye målrettede tiltak når smittepresset øker. Samtidig er vi bekymret for hvilke konsekvenser de nye innstrammingene har for barn og unge som allerede har opplevd en lang periode med nedstengning av idrettsaktivitetene. I den tiden vi nå er inne i, spiller idrettsaktiviteten og tilhørigheten i det lokale idrettsmiljøet en svært viktig rolle i barn- og ungdomstilværelse. De siste innstrammingene oppleves som svært krevende med tanke på å sikre og opprettholde barn og ungdoms møtearenaer på fritiden.

Som et eksempel på hvordan innstrammingstiltakene så langt har rammet barne- og ungdomsidretten, så er rundt 15000 håndballkamper for de under 19 år allerede avlyst siden 1. august i fjor. Dette er dramatisk for barn og unge som nå møter stengte idrettshaller i hele landet.

Selv om de totale smittetallene nå er høye, og må forventes å være det også etter 18. januar, vil sannsynligvis smittepresset fremover være forskjellig i ulike deler av landet. Norges idrettsforbunds primære ønske er at de nevnte nasjonale innstrammingene fra 4. januar som særskilt berører barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak og eventuelt erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold. Fremtidige tiltak må i størst mulig grad ivareta og sikre vårt felles ønske om både å ivareta smittevern best mulig og samtidig opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom.

Norges idrettsforbund imøteser en fortsatt god dialog med regjeringen om hvordan vi sammen kan tilrettelegge for at barn og ungdom skal kunne ha en mest mulig aktiv og meningsfull hverdag under pandemien.