Nome idrettsråds høringssvar av 30. juni 2022
Nome idrettsråds høringssvar av 30. juni 2022

Svømmehallsaken

Nome idrettsråds høringssvar vedr. svømmehallsaken

Flere partier, politikere og utvalg markerer sitt standpunkt i svømmehallsaken, og på Nome idrettsråd styremøte 1. desember ble det derfor vedtatt å offentliggjøre hovedpunktene* i vårt høringssvar til Backe idrettsbygg og Nome kommune den 30. juni i år.

I utgangspunktet er idrettrådet positive til alle tiltak som kan fremme folkehelse, idrettsglede og bostedsattraktivitet. En lokal svømmehall kan være et godt bidrag i så måte. 

Samtidig er det er en stor investering og en stor årlig driftsutgift. Lokale lag og foreninger i Nome kommune mottar i dag ingen fast driftsstøtte fra kommunen. I tillegg er det varslet flere større vedlikeholds- og demobiliseringsprosjekter knyttet til frivillig driftede anlegg i årene som kommer. Hallkapasiteten til inneidretter som håndball, turn, m.m. i kommunen er også sprengt.

Så selv om idrettsrådet er positive til hva lokalt svømmetilbud kan bety for kommunen og befolkningen, er vi opptatt av at en ny svømmehall ikke må gå på bekostning av andre nødvendige anlegg, investeringer og kostnader knyttet til idretten og idrettsanlegg i kommunen i årene som kommer.

Idrettsrådet legger også til at ingen lokale idrettslag kan bidra på driftssiden, enten det er som medaksjonær i et eierselskap eller med frivilllige funksjonærer.

Styret i Nome Idrettsråd

Sign. Frode Sannerholt og Mikkel Helweg

*) Kopi av hele brevet kan fås ved å kontakte idrettsrådet