valg.jpg

Kommunevalget 2023

Hva sier partiene i Nome om idrett og frivillighet i sine lokalprogram?

Nome idrettsråd er (som Norges idrettsforbund) partipolitisk nøytral, men opptatt av gode lokale rammebetingelser for idretten og frivilligheten. Vi har derfor gjennomgått de 9 lokalpartienes valgprogram med fokus på forannevnte før kommunevalget 2023.

Vi har kun sett på hva lokalpartiene skriver i sine såkalte «kortprogram», dvs. det partiene selv vektlegger i sin kommunikasjon mot velgerne inn mot kommunevalget.  

Nome Høyre skriver at de «ønsker å spille på lag med de gode kultur-, idrett og fritidstilbudene i kommunen! Støtte opp, ivareta, verdsette og stimulere engasjementet av frivillig aktivitet som utøves i kommunen».  Blant fokusområder trekker de frem at de vil:

 • Innføre kontingentkassa for barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Nome.
 • Stimulere det gode dugnadsarbeid som utføres av alle kommunens lag og foreninger
 • Stimulere til etablering, samarbeid og/eller sammenslåing av lag og foreninger.

Nome Arbeiderparti skriver de vil «støtte breddeidretten, og stimulere unge og gamle til fysisk aktivitet. Gjennom idrettslagene og frivilligheten vil vi støtte idrettsanlegg, turløyper og bygg». Fokusområder de belyser inkluderer:

 • Anerkjenne innsatsen til frivillige lag og foreninger, og jobbe for at disse skal ha gode vilkår for sitt viktige arbeid
 • Yte bistand til nyanlegg og rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg
 • Opprette kontingentkasse i kommunen

Nome MDG skriver om Idrett og frivillighet at de vil gjøre idrett og andre fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle ved å utvide støtteordninger / redusere priser for lavinntektsfamilier. Fokusområder inkluderer:

 • etablere et kommunalt, tverrfaglig rådgivende team for å bistå idretten og annen frivillighet med spørsmål innen regnskap, personal, varslingssaker, HMS, osv+
 • Nome kommune bistår idrettslagene i overgangen fra gummigranulat som innfylling på kunstgressbanene, og samarbeider tett med idrettslagene om vedlikehold av anleggene

Nome SP skriver i sitt kortprogram at «det aller beste samarbeidet får vi til i samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor».  Fokusområder inkluderer:

 • opprettholde driftsstøtten til frivillige lag og organisasjoner over kommunens budsjett
 • sørge for fortsatt rimelig leie av kommunale bygg for frivillige, lag og organisasjoner
 • satse på frivillige, lag og organisasjoner som jobber med barn og unge, slik at disse kan ha et variert og rikt tilbud innenfor idrett og andre aktiviteter
 • være en pådriver for et godt samarbeid mellom idrettslagene og kommunen for bedre inkludering i fritidsaktiviteter
 • jobbe sammen med idretten for et bedre bærekraftige miljø rundt idrettsanlegg
 • opprettholde og videreutvikle nettportalene «Vi Fritid» og «Nyby», samt kommunes informasjonsside om aktiviteter
 • bedre tilgjengeligheten for støtte via kommunens kultur og fritidskort slik at alle har muligheter til å delta på fritidsaktiviteter

Nome SV skriver de vil at:

 • Nome kommune og de frivillige organisasjoner må samarbeide til beste for alle kommunens innbyggere og at det lages en helhetlig oversikt over tilbudene som det er lett å orientere seg i.
 • medlemsavgifter og satser bør være slik at alle kan delta for å utjevne forskjeller og gi gode oppvekstsvilkår til alle barn og unge.
 • Frivilligheten er viktig i kommunen og bør støttes.

Nome Venstre sier i sitt kortprogram at «frivilligheten blir en stadig viktigere faktor for vår velferd» og at de vil «tilby rimeligere fritidsaktiviteter for lavinntektsfamilier». Videre skriver Nome Venstre de vil «videreutvikle samarbeidet med de frivillige, både Nærmiljøsentralen og ulike lag og organisasjoner», men vi finner ingenting spesifikt om idretten eller svømmehallen (se eget kapittel).

 Nome KRF skriver ikke noe spesifikt om idretten, men sier de vil støtte ideelle og frivillige aktører innen […] barne- og ungdomsarbeid.

Nome FRP har ingenting spesifikt om frivillighet og idrett i sitt program, men skriver at de vil «sørge for et tilfredsstillende svømmetilbud» (se eget kapittel om svømmehallsaken).

Norgesdemokratene i Nome skriver ingenting om frivillighet og idrett i sitt lokalprogram for Nome, men skriver i følgebrevet at de støtter og vil ha et nært samarbeid med idrett og frivillige grupper.

Om svømmehallsaken spesifikt

Nome idrettsråd har som kjent uttalt seg noe skeptisk til planene om ny svømmehall i kommunen. Vi er selvsagt for svømmeopplæring, men redd kostnadene knyttet til ny svømmehall vil gå på bekostning av allerede innmeldt behov for kommunal driftstøtte til eksisterende anlegg og idrettstilbud som driftes av frivilligheten. Det er også sagt at lokale klubber skal delta i eierskap og drift av ny svømmehall, men ingen eksisterende klubber har signalisert at de har mulighet til dette.

Nome SV skriver som eneste parti at de støtter opp om bygging av svømmehall, mens Nome AP sier de vil arbeide for «et helårs svømmetilbud for alle i Nome». Nome FRP skriver de vil «sørge for et tilfredsstillende svømmetilbud» og Nome SP skriver de vil «sikre lovpålagt svømmeopplæring.

Det kan elles være verdt å merke seg at enkelte lokallag mener den kommunalt driftede kulturskolen bør være gratis, mens de ikke skriver det samme om den frivillig drevne idretten. 

Uansett valg; Bruk stemmeretten!

Vi tar forbehold om evt. mangler, men har som nevnt hentet det ovennevnte ut fra lokalpartienes egne valgbrosjyrer. Vårt fokus har vært på idrett og frivillighet gjennom de lag og foreninger Nome idrettsråd organiserer, ikke uorganiserte fritidsaktiviteter (ei heller kulturtilbud).

Så får det bli opp til den enkelte velger hvilken stemmeseddel som brukes og vi har forståelse for at det er mange saker som er viktig i tillegg til frivilligheten og idretten. Uansett hva du velger; Godt valg ønskes!

På vegne av styret i Nome idrettsråd

Frode Sannerholt og Mikkel Helweg