Hekk.jpg

Søk om støtte til inkluderingstiltak

Idrettslag i Bodø kommune har nå muligheten til å søke om støtte til inkluderingstiltak for 2022 gjennom ordningen inkludering i idrettslag

Inkludering i idrettslag er en økonomisk ordning hvor idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett. Bodø idrettsråd har på vegne av Norges idrettsforbund forvaltningsansvaret for ordningen «Inkludering i idrettslag». 

Året 2021 har vært et krevende år med mye nedstenging og restriksjoner. Vi ser desverre at konsekvensen av nedsteningen har vært store frafall, mindre rekruttering og færre frivillige. For å få tilbake medlemmer er det flere tiltak som må igangsettets og inkludering i idrettslag er en ordning som gir idrettslag mulighet til å søke om støtte til tiltak som vil bidra til at barn og unge som står utenfor idretten kan få et aktivitetstilbud. 

Målgruppen i ordningen er;  

Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn og lavinntektsfamilier, med særskilt søkelys på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke minoritetsforeldres deltagelse og engasjement i idrettslagene

Forslag til tiltak; 

  • Åpen hall
  • Åpen trening/ukentlig lavterskeltilbud
  • Innkjøp av utstyr som idrettslag kan leie gratis ut
  • Ferietiltak

Søknadsskjema finner man her: https://forms.office.com/r/cskeDdk6Mf